Anunț angajare medici în liniile de gardă

SPITALUL ORĂȘENESC „DR.VALER RUSSU” LUDUȘ

ANGAJEAZĂ:

 

 • MEDICI SPECIALIȘTI/ PRIMARI ÎN SPECIALITATEA PEDIATRIE – în cadrul liniei de gardă în specialitatea pediatrie;
 • MEDICI SPECIALIȘTI ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ – în cadrul liniei de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă;
 • MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI ÎN SPECIALITATEA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE -în cadrul liniei de gardă în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
 • MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI ÎN SPECIALITATEA CHIRURGIE GENERALĂ – în cadrul liniei de gardă în specialitea chirurgie;
 • MEDICI SPECIALIȘTI/PRIMARI ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ INTERNĂ – în cadrul liniei de gardă în specialitatea Medicină Internă.

 

Cei interesați  vor depune, până la data de 11.08.2022 orele 15:30, la Serviciul RUNOS,   dosarul  de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/primar, certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs, polița de asigurare maplraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevazute la art.455 alin(1) lit(e) sau f), la art.541 alin (1) lit.(d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și compelările ulterioare;
 • Copie adeverință privind codul de parafă;
 • Adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr.Valer Russu” Luduș;
 • Copia carnetului de muncă sau după caz adeverința care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 • Curiculum vitae, model comun european;
 • Certificat de integritate comportamentală;

 

Selecția de dosare va avea loc la data de 12.08.2022 ora 12:00.

Interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 17.08.2022 începând cu orele 09:00 la sediul Spitalului Orășenesc „Dr.Valer Russu” Luduș, iar rezultatele interviului se afișează în data de 18.08.2022 pe site-ul unității.