Ministerul Sănătăţii - MS - Normă metodologică din 22 iunie 2016

Normele metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 din 22.06.2016 

În vigoare de la 01 iulie 2016

Consolidarea din data de 19 ianuarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 477bis din 27 iunie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 830/2016; Ordin 1098/2016; Ordin 1212/2016; Ordin 1393/2016;
Ultimul amendament în 01 ianuarie 2017.


   *) Potrivit art. I din Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1393/1018/2016, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2017. 
ANEXA Nr. 1
 
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL ŞI DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 

   A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 
   1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 
   1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic 
   1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei 
   1.4. consultaţiile de planificare familială 
   1.5. servicii de prevenţie 
   1.6. activităţi de suport 
   1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie. 
   NOTA 1:  
    Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, o-rganizată conform legii. 
   NOTA 2:  
    Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. 
   NOTA 3:  
    Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. 

   1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. 
   1.2.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo- epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie. 
   1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei: 
   a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 
   b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. 
    În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; 
   c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 
   d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 
   e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; 
   1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare pentru testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide. 
   NOTĂ:  
    În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. 

   1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în: 
   a) consilierea persoanei privind planificarea familială; 
   b) indicarea unei metode contraceptive. 
   1.4.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se decontează două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană. 
   1.5. Serviciile de prevenţie - consultaţie preventivă: 
    Consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate se acordă o dată la 3 ani şi cuprinde: 
   a. consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); 
   b. recomandare pentru examene paraclinice pentru încadrarea într-o grupă de risc; 
   c. sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic. 
    Consultaţia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiară de pachet minimal de servicii medicale sau la solicitarea medicului de familie - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie. 
   1.6. Activităţile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale; 
   NOTĂ:  
    Se decontează un serviciu - consultaţie - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie. 

   2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 1.6. 
   B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 
   1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice 
   1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie 
   1.3. servicii medicale la domiciliu 
   1.4. servicii medicale adiţionale 
   1.5. activităţi de suport 
   1.6. servicii de administrare de medicamente 
   1.1. Servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice 
   1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu. 
   1.1.1.2. Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. 
   NOTA 1:  
    Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. 
   NOTA 2:  
    Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliu pacientului în cadrul programului pentru consultaţii la domiciliu. 
   NOTA 3:  
    Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. 

   1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice, care cuprinde: 
   a. anamneza, examenul clinic general; 
   b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   c. recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare; 
   d. manevre de mică chirurgie, după caz; 
   e. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
   f. bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie; 
   g. recomandare pentru tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz; 
   h. recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii şi preventorii, după caz; 
   i. recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz; 
   j. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; 
   1.1.2.1. Consultaţiile la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizările unor afecţiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boală acută/subacută sau acutizare a unor afecţiuni cronice/asigurat se decontează maxim două consultaţii. 
   NOTĂ:  
    Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate. 

   1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice - se vor realiza pe bază de programare pentru: 
   a) supravegherea evoluţiei bolii; 
   b) continuitatea terapiei; 
   c) screeningul complicaţiilor; 
   d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea. 
   1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afecţiunile cronice/asigurat se decontează o consultaţie pe lună. 
   1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare, pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2; astmul bronşic; boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boala cronică de rinichi. 
   1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele: 
   a) Evaluarea iniţială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate include 3 consultaţii la medicul de familie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive - bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului, recomandare pentru investigaţii paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie; 
   b) Monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultaţii programate care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament şi o nouă monitorizare se face după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz. 
   1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 
   a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor ţintă; stratificarea nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; iniţierea intervenţiilor de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor ţintă specifice cazului. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneza; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, ascultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi care pot induce HTA secundară, măsurarea circumferinţei abdominale, examinarea piciorului pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 2, măsurarea TA; bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate/investigaţii paraclinice în vederea efectuării: hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG; 
    Intervenţiile de modificare a riscului includ: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă, fumat, dietă, activitate fizică; intervenţii de reducere a factorilor de risc individuali la valorile ţintă stabilite ca obiective terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificarea stilului de viaţă şi/sau terapie medicamentoasă; educaţie pentru auto - îngrijire. 
   NOTĂ:  
    Pentru iniţierea şi ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate/atestat în diabet, nutriţie şi boli metabolice. 

   b. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, cuprinde: bilanţul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluţiei afecţiunii - screening-ul complicaţiilor/afectarea organelor ţintă; tratament/ajustarea medicaţiei, după caz. 
   NOTĂ:  
    Pentru tratamentul şi ajustarea medicaţiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate/atestat în diabet, nutriţie şi boli metabolice 

    Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice specifice respectiv hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG, dozare proteină urinară, în funcţie de nivelul de risc; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de nivelul de risc pentru consultaţie de specialitate la cardiologie, medicină internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice şi educaţie pentru auto-îngrijire. 
    Criterii de încadrare în nivel de risc: 
   I. Nivel de risc scăzut: SCORE < 1 plus 155 < LDL-C < 190 mg/dl şi/sau 140/90 < TA < 160/99 (TAS şi/sau TAD) 
   II. Nivel de risc mediu: SCORE < 5 plus LDL-C > 70 mg/dl şi/sau 160/90 < TA < 179/109 şi/sau 1 - 2 FRS 
   III. Nivel de risc înalt şi foarte înalt: SCORE > 5 şi/sau LDL-C > 100 mg/dl şi/sau TA > 180/110, şi/sau afectarea organelor ţintă, şi/sau boală renală şi/sau prezenţa concomitentă a DZ şi/sau >/= 3 FRS 
   1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC: 
   a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: stratificarea nivelului de severitate; întocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat şi iniţierea terapiei. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză factori declanşatori, istoric personal şi familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; trimitere pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale: hemoleucogramă completă, spirometrie, peak-flowmetrie, radiografie pulmonară; trimitere pentru consultaţie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz; 
    Iniţierea intervenţiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă - fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere suport specializat; 
   a.1. Pentru astm bronşic - ţinta terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile: 
   a.1.1. - astm bronşic controlat - limitarea simptomelor diurne şi a consumului de beta2 agonist la nevoie în < /= 2 ocazii/săptămână, absenţa simptomelor nocturne, fără limitarea activităţii, funcţie pulmonară normală, absenţa exacerbărilor; 
   a.1.2. - astm bronşic parţial controlat - limitarea simptomelor diurne şi a consumului de beta2 agonist la nevoie în > 2 ocazii/săptămână, prezenţa simptomelor nocturne, funcţie pulmonară < 80% din valoarea cea mai bună (sau prezisă), cu limitarea activităţii, cu una/mai multe exacerbări în ultimul an; 
   a.1.3. - astm bronşic necontrolat - trei sau mai multe caracteristici de astm bronşic parţial controlat prezente în orice săptămână plus o exacerbare. 
    Iniţierea medicaţiei la pacientul nou diagnosticat se face cu medicaţie de treapta II sau III, funcţie de intensitatea simptomelor. 
   a.2. Pentru BPOC - ţinta terapeutică este reprezentată de renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii: 
   a.2.1. - toţi pacienţii: educaţie intensivă pentru renunţare la fumat, evitarea altor factori de risc, dietă, activitate fizică, reguli de viaţă, vaccinare antigripală; 
   a.2.2. - toţi pacienţii cu BPOC confirmaţi spirometric şi încadraţi în stadiul de severitate I - II cu dispnee - iniţiere terapie de linia I (bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune - uneori) sau de linia II (bronhodilatator cu durată lungă de acţiune - dacă este necesar) 
   a.2.3. - bilet de trimitere la medicul de specialitate - pacienţii cu BPOC confirmaţi spirometric şi încadraţi în stadiul de severitate III şi IV pentru iniţiere terapie combinată respectiv oxigenoterapie sau/şi pacienţi cu suspiciune de BPOC, pentru confirmare diagnostică. 
   b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă cuprinde: reevaluarea nivelului de severitate/nivelului de control al bolii şi identificarea eventualelor cauze de control inadecvat; educaţia pacientului privind boala, evoluţia ei, înţelegerea rolului diferitelor clase de medicamente şi a utilizării lor, înţelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii, sfatul pentru renunţarea la fumat; evaluarea complianţei la tratament şi ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor; 
    Pentru astm bronşic - ţinta terapeutică - controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile. 
    Pentru BPOC - ţinta terapeutică - renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii şi prevenirea exacerbărilor. 
    Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: anamneza, factori declanşatori cauze de control inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de severitate - pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru stabilirea severităţii/nivelului de control şi monitorizarea evoluţiei astmului bronşic şi BPOC: spirometrie, hemoleucogramă completă şi dacă se suspectează complicaţii - radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de severitate - pentru evaluare la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz. 
    Educaţia pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă: fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere/vaccinare antigripală. 
    Evaluarea complianţei la recomandările terapeutice, cu atenţie sporită la complianţa la medicamente şi verificarea la fiecare vizită a înţelegerii utilizării diferitelor clase de medicamente şi a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii. 
   1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi 
   a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcţie de filtratul glomerular, albuminurie şi boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice şi întocmirea planului de îngrijire al pacientului confirmat (obiective terapeutice) şi iniţierea terapiei. 
    Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză (antecedente familiale şi personale, expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale şi al co-morbidităţilor relevante); examen clinic complet; bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice: creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară, ecografie de organ - renală; bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate la nefrolog a pacienţilor cu risc mediu-mare (raport albumină/creatinină peste 300 mg/g, eRFG mai mic de 45 mL/min sau hematurie microscopică de cauză non-urologică), hipertensiune arterială necontrolată. 
    Iniţierea terapiei include: consiliere pentru schimbarea stilului de viaţă: renunţare la fumat, dietă hiposodată, activitate fizică; tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG şi al dislipidemiei, după caz; educaţia pacientului pentru auto-îngrijire. 
   b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă: bilanţul periodic al controlului terapeutic (presiune arterială, raport albumină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea medicaţiei (medicamente, doze), după caz; evaluarea aderenţei la programul terapeutic (dietă, medicaţie); bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - eRFG, albumină/creatinină urinară; bilet de trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie. 
   1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice sunt: 
   1.2.1. Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani privind: 
   a. creşterea şi dezvoltarea; 
   b. starea de nutriţie şi practicile nutriţionale; 
   c. depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform anexei nr. 2C la ordin. 
   1.2.1.1. Frecvenţa efectuării consultaţiilor se va realiza după cum urmează: 
   a) la externarea din maternitate şi la 1 lună - la domiciliul copilului; 
   b) la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni; 
   c) o dată pe an de la 4 la 18 ani. 
   NOTA 1:  
    În cadrul consultaţiilor preventive copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, beneficiază anual de investigaţii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei. 
    Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt: 
   a. Vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv: 
   1. Pentru screeningul anemiei: 
   • Hemoleucograma completă 
   • Sideremie 
   2. Pentru screeningul rahitismului: 
   • Calciu seric total 
   • Calciu ionic seric 
   • Fosfor 
   • Fosfatază alcalină 
   b. Vârsta cuprinsă între 6 ani şi 9 ani inclusiv 
   1. Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală - (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială 
   • Proteine totale serice 
   • Colesterol seric total 
   • Trigliceride serice 
   • Glicemie 
   • TGP 
   • TGO 
   c. Vârsta cuprinsă între 10 ani şi 17 ani inclusiv 
   1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală - (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială 
   • Colesterol seric total 
   • Trigliceride serice 
   • Glicemie 
   • TGP 
   • TGO 
   2. Pentru screening BTS (după începerea vieţii sexuale) 
   • VDRL sau RPR 
   NOTA 2:  
    Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în care VDRL sau RPR este pozitiv. 

   1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: 
   a) luarea în evidenţă în primul trimestru; se decontează o consultaţie; 
   b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultaţie/lună. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; 
   c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; se decontează două consultaţii/lună; 
   d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; se decontează o consultaţie; 
   e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; se decontează o consultaţie. 
   1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide, precum şi alte investigaţii paraclinice necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază. 
   NOTĂ:  
    În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. 

   1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală - se vor realiza după cum urmează: 
   1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată la 3 ani calendaristici, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat în anul în care se realizează evaluarea riscului individual. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2. şi se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat, anual. 
   1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, anual - pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat, anual. 
   NOTA 1:  
    În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, anual respectiv odată la 3 ani, beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei. 
    Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt: 
   a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani 
   • Hemoleucogramă completă 
   • VSH 
   • Glicemie 
   • Colesterol seric total 
   • Creatinina serică 
   b. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină 
   • VDRL sau RPR 
   c. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste 
   • Hemoleucogramă completă 
   • VSH 
   • Glicemie 
   • Colesterol seric total 
   • Creatinina serică 
   • PSA la bărbaţi 
   • TSH şi FT4 la femei 
   NOTA 2:  
    Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în care VDRL sau RPR este pozitiv. 

   1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000. 
   1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo- epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie. 
   1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: 
   a) consilierea femeii privind planificarea familială; 
   b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 
   1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. 
   1.3. Consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0 - 18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuzelor. 
    Se consideră consultaţie la domiciliu, inclusiv consultaţia - examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului. 
   1.3.1. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie se decontează astfel: maximum 2 consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum 4 consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă. Informaţiile medicale se înregistrează în fişa medicală. 
   1.3.2. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor - maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. 
   NOTĂ:  
    Consultaţiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultaţii la domiciliu, care va conţine data şi ora consultaţiei, numele, prenumele, semnătura asiguratului sau aparţinătorului, după caz, pentru situaţia în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare. 

   1.4. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz. 
   1.4.1. Serviciile adiţionale sunt: 
   a) efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate 
   b) ecografie generală - abdomen şi pelvis 
   NOTA 1*):  
    Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin. 
   NOTA 2:  
    Numărul maxim de ecografii generale, examene EKG - efectuare şi interpretare ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3. 

   1.5. Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate - eliberate la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor şi numai la înscrierea in fiecare ciclu de invatamant şi avize epidemiologice pentru (re)intrare în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului. 
   NOTA 1:  
    Activităţile de suport sunt consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. 
   NOTA 2:  
    Se decontează un serviciu - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris pe lista medicului de familie. 

   1.6. Servicii de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. 
   C. PACHETUL DE SERVICII ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII. 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. A punctul 1, subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la lit. B, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 din prezenta anexă. 
   2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. B. 
   3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă sau de serviciile medicale prevăzute la lit. B din prezenta anexă în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 

ANEXA Nr. 2
 
MODALITĂŢILE DE PLATĂ
în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale
 

   Art. 1. -   (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, şi plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 1 la ordin, inclusiv pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 
   (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. d), cu valoarea stabilită pentru un punct. 
   a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 
   1. numărul de puncte, acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă, în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: 

Grupa de vârstă 0 - 3 ani 4 - 59 ani 60 ani şi peste
Număr de puncte/
persoană/an
11,2 7,2 11,2

   NOTA 1:  
    Încadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei - copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 - 59 ani. 
   NOTA 2:  
    În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate - copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire şi asistenţă - şi persoane private de libertate aflate în custodia statului, potrivit legii, numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează. 
    În acest sens medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de persoane instituţionalizate - copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire şi asistenţă - sau persoane private de libertate aflate în custodia statului, potrivit legii. 
   NOTA 3:  
    Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste". 

   2. La calculul numărului lunar de puncte "per capita" conform art. 1 alin. (2) se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie existente în ultima zi a lunii precedente. În situaţia contractelor nou încheiate pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. 
    Pentru medicii nou veniţi care încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de maximum 3 luni - după încetarea convenţiei încheiată pentru maxim 3 luni, pentru prima lună de contract se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la data încheierii contractului. 
   3. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană este de 1.800. 
   4. Pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin. 
    În cazul prelungirii programului de lucru pentru o listă cuprinsă între 2.200 şi 3.000 de persoane înscrise programul zilnic se majorează cu 1 oră iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore. 
   5. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 şi numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează: 
   - cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000; 
   - cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000; 
   - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000. 
    Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au cel puţin un medic angajat cu normă întreagă şi pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilit de comisia prevăzută la art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce după cum urmează: 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%; 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 25%; 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 50%; 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 30.000 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 75%; 
   b) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie. 
    Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform lit. a). 
   c) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 14 capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane asigurate prevăzut la art. 1 alin. (3) şi alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului; medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane asigurate. În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate încetează la expirarea celor 3 luni, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată de medicul de familie la sfârşitul celor 3 luni. Dacă după prelungirea relaţiei contractuale se constată, odată cu validarea listei de persoane asigurate înscrise, că nu este îndeplinită condiţia privind numărul minim de persoane asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat. 
    Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane asigurate prevăzut la art. 1 alin. (3) şi alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat, venitul se stabileşte conform lit. a). Se consideră medic nou-venit într-o localitate, medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. 
   d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), după caz, se recalculează în următoarele situaţii: 
   1. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea. Pentru cabinetele medicale organizate în localităţile care se găsesc total sau parţial în aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării, se aplică un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea. 
    Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru - exprimat în ore desfăşurat la cabinet, respectiv la punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul, respectiv punctul/punctele de lucru. 
    Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. 
   2. în raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat conform lit. a), lit. b) sau lit. c), se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. 
    Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. 
    În situaţiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale individuale, în situaţia de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular. 
   e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5, cu excepţia consultaţiei la domiciliu care se finalizează sau nu prin eliberarea certificatului constatator de deces şi 1.6 din anexa nr. 1 la ordin, precum şi consultaţiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3 şi 1.3 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin care depăşesc limitele prevăzute la alin. (3) lit. b), sunt incluse în plata "per capita". 
   (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical ajustat în funcţie de gradul profesional, cu valoarea stabilită pentru un punct. 
   a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: 

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON NR. PUNCTE
A. Pachet minimal
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico- chirurgicală 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă 5,5 puncte/consultaţie
2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie 5,5 puncte/consultaţie
3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei
a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie
4. Servicii de planificare familială 2 consultaţii/an calendaristic/persoană 5,5 puncte/consultaţie
5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului
6. Servicii de prevenţie
Consultaţia preventivă 1 consultaţie o dată la 3 ani calendaristici 5,5 puncte/consultaţie
B. Pachet de bază
1. Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate asiguraţilor cu vârsta 0 - 18 ani
a) - la externarea din maternitate - la domiciliul copilului 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
b) - la 1 lună - la domiciliul copilului 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36
luni
1 consultaţie pentru fiecare din lunile nominalizate 5,5 puncte/consultaţie
d) - de la 4 la 18 ani 1 consultaţie/an/ asigurat 5,5 puncte/consultaţie
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei
a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie
3. Evaluarea riscului individual la adultul asimptomatic
a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani 2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani calendaristici pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani - persoane asimptomatice depistate cu risc înalt 1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
c) asiguraţi cu vârsta >40 ani 1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
4. Servicii medicale curative
a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice 2 consultaţii/asigurat/episod 5,5 puncte/consultaţie pentru consultaţiile care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b) a alin. (3)
b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice 1 consultaţie/asigurat/ lună 5,5 puncte/consultaţie pentru consultaţiile care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b) a alin. (3)
c) Management de caz:
c.1) evaluarea iniţială a cazului nou
c.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 Luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate pentru fiecare dintre serviciile prevăzute la pct. c.1.1), c.1.2) şi c.1.3)
c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz 6 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz; Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 60 de zile; O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.
5. Servicii la domiciliu:
a) Urgenţă 1 consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă 15 puncte/consultaţie care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b) a alin. (3)
b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice 2 consultaţii/episod 15 puncte/consultaţie care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b) a alin. (3)
c) Boli cronice 4 consultaţii/an/asigurat 15 puncte/consultaţie care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b) a alin. (3)
d) Management de caz pentru asiguraţii nedeplasabili înscrişi pe lista proprie
d.1) evaluarea iniţială a cazului nou
d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;
d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;
d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou;
O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/ asigurat - caz nou confirmat de medicul de specialitate pentru fiecare dintre serviciile prevăzute la pct. d.1.1), d.1.2) şi d.1.3)
d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz 16 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz; - Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim intre cele 2 consultaţii este de 60 de zile;
- O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare managementului de caz.
e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului, care se încadrează în prevederile de la lit. b) a alin. (3)

   a.1) În raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. 
    Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. 
   a.2) În situaţiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale individuale, în situaţia de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului angajat. 
   b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii, corespunzător unui program de 35 ore/săptămână, nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată, numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele: 
   - timpul mediu/consultaţie în cabinet este de 15 minute; 
   - un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4; 
    Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculată în cadrul unui trimestru, dar nu mai mult de 40 de consultaţii/zi. 
   - maximum 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 42 consultaţii pe lună. 
   c) Serviciile cuprinse la litera A şi litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 şi 1.5 pentru consultaţia cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum şi consultaţiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3 şi 1.3 din anexa nr. 1 la ordin care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b), sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte. 
   Art. 2. -   Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: 
   a) medicamentele şi, după caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, se utilizează prescripţia medicală electronică sau formularul de prescripţie medicală cu regim special, unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope până la data implementării prescripţiei electronice pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală electronică distinctă; 
   b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul, care se consemnează în fişa de consultaţie şi în biletul de trimitere; 
   c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic, medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii, respectiv pentru a izola şi raporta cazurile, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale. 
   Art. 3. -   (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare, medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie; în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul direcţiilor de sănătate publică. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară, iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora, cum este şi cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în condiţiile legii. 
    În situaţia în care preluarea activităţii se face de către medici aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se asigură prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor, în funcţie de necesităţi. 
   (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic, studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie, perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. 
    Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus, cu excepţia perioadei de vacanţă, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate, documentul justificativ care atestă motivul absenţei. 
   (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici, cu condiţia ca medicul înlocuitor să-şi desfăşoare activitatea în aceeaşi localitate cu medicul înlocuit sau în zonă limitrofă, în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru în funcţie de necesităţi. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune la casa de asigurări de sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă, un exemplar al convenţiei de reciprocitate conform modelului prevăzut în anexa 4 la ordin şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. 
    În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii şi formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. 
   (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. (1)-(3), acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi, cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 
    În desfăşurarea activităţii, medicul angajat utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. 
   (5) Suma cuvenită prin plata "per capita", pe serviciu medical prin tarif exprimat în puncte, aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului, urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor, după caz. 
   (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. 
   Art. 4. -   (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an, conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. Pentru situaţiile de reciprocitate între medici, aceştia încheie o convenţie de reciprocitate, conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. 
   (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit, pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor, conform anexei nr. 5 la ordin. 
   (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. 
   (4) În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. 
   Art. 5. -   (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor legale în vigoare, medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Medicii angajaţi nu au listă proprie de persoane înscrise şi nu raportează activitate medicală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, a unor materiale sanitare se face conform prevederilor legale în vigoare, folosindu-se ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat, respectiv semnătura electronică proprie şi prescripţiile medicale ale medicului titular. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. 
   (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi, programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate al cabinetului medical individual. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 
   Art. 6. -   Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2016 are următoarea structură: 
   1. suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 183 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior; 
   2. venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din: 
   a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică corespunzător ca şi procent ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1; 
   b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. 
   3. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu medical, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit prevăzute la pct. 1 şi pct. 2. 
   Art. 7. -   Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct per capita şi pe serviciu medical, fondul anual aferent asistenţei medicale primare, din care se scade suma corespunzătoare art. 6 pct. 1, se defalchează pe trimestre. 
   Art. 8. -   (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,3 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,6 lei. 
   (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,1 lei. 
   (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata per capita şi pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte per capita şi pe serviciu medical efectiv realizate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct per capita şi pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. 
    Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu. 
   (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita şi per serviciu medical se determină astfel: 
    Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se repartizează 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata per serviciu. 
   Art. 9. -   (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. 
   (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea definitivă a punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. 
   Art. 10. -   Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate în format electronic, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 
   Art. 11. -   Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie şi persoanele care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie şi care doresc să se înscrie, vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă, după caz. Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copii 0 - 18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer. 
    Pentru situaţiile de înscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă, e-mail, fax), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, e-mail, fax/prin asigurat, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. 
   Art. 12. -   (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. 
   (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleaşi condiţii cu cele din cursul anului curent. 
   (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
   Art. 13. -   Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 
   Art. 14. -   (1) În aplicarea art. 17 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat şi prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. 
   (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 
   Art. 15. -   Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis) şi/sau EKG, la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. 
    Medicii de familie pot efectua şi interpreta aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale (abdomen şi pelvis) numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. 
    Numărul de investigaţii paraclinice contractat nu poate depăşi 3 investigaţii pe oră, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. 
    Serviciile medicale paraclinice se execută în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară, astfel încât să nu fie afectat timpul alocat consultaţiilor stabilit potrivit art. 1 alin. (3) lit. b), prin prelungirea corespunzătoare a programului de lucru contractat. 
   Art. 16. -   Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
   Art. 17. -   La contractare furnizorul depune lista cu asiguraţii înscrişi pe lista proprie a fiecărui medic de familie, aflaţi în evidenţă cu următoarele boli cronice: HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astmul bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boala cronică de rinichi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 D la ordin. Lunar se raportează modificările intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

ANEXA Nr. 2A
 
I. CERERE DE ÎNSCRIERE
- model -
 

    Nr. înregistrare . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 
VIZAT*), 

   *) Se completează cu datele unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită înscrierea, respectiv semnătura şi parafa acestuia. 

    Unitatea sanitară . . . . . . . . . . 
    CUI . . . . . . . . . . 
    Sediu (localitate, str. nr. ) . . . . . . . . . . 
    Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . 
    Nr. contract/convenţie . . . . . . . . . . 
    Medic de familie . . . . . . . . . . (semnătură şi parafă) 

Domnule/Doamnă Doctor, 

    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . , cetăţenie . . . . . . . . . . , C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc., . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . , jud./sector . . . . . . . . . . , act de identitate . . . . . . . . . . , seria . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . , la data . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . , solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră 
    Declar pe propria răspundere 
    că nu sunt înscris(ă) pe lista unui medic de familie. |_| 
    Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. 

Data: . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . Semnătura:

II. CERERE DE ÎNSCRIERE PRIN TRANSFER
- model -
 

    Nr. înregistrare . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 
VIZAT*), 

   *) Se completează cu datele unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia. 

    Unitatea sanitară . . . . . . . . . . 
    CUI . . . . . . . . . . 
    Sediu (localitate, str. nr. ) . . . . . . . . . . 
    Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . 
    Nr. contract/convenţie . . . . . . . . . . 
    Medic de familie . . . . . . . . . . (semnătură şi parafă) 

Domnule/Doamnă Doctor, 

    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . , cetăţenie . . . . . . . . . . , C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , jud./sector . . . . . . . . . . , act de identitate . . . . . . . . . . , seria . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . , la data . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . , solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie . . . . . . . . . . din unitatea sanitară . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . jud./sector . . . . . . . . . . / 
    Declar pe propria răspundere: **) 
   **) Se bifează una din situaţiile în care se află asiguratul 

   1. Nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. |_| 
   2. Solicit înscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere deoarece: 
   • a survenit decesul medicului pe lista căruia sunt înscris(ă) |_| 
   • medicul de familie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate / contractul medicului de familie a fost suspendat |_| 
   • a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia sunt înscris(ă) |_| 
   • mi-am schimbat domiciliu din localitatea . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . . . . |_| 
   • a survenit încetarea arestului preventiv |_| 
   • a survenit înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar |_| 
   • a survenit încetarea pedepsei privative de libertate |_| 
   • perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative de libertate |_| 
   • arest la domiciliu |_| 
    Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă schimbarea domiciliului, încetarea arestului preventiv, înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar, încetarea pedepsei privative de libertate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
    Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. 

Data: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . Semnătura:

ANEXA Nr. 2B
 
    Furnizor de servicii medicale . . . . . . . . . . 
    Sediul social/Adresa fiscală . . . . . . . . . . 

DECLARAŢIE 

    Subsemnatul(a)*1) . . . . . . . . . . legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că lista cuprinzând persoanele înscrise beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2016 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2) . . . . . . . . . . 
    Subsemnatul(a)*3) . . . . . . . . . . legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că lista/listele cuprinzând persoanele înscrise beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2016 este valabilă/sunt valabile şi conformă/conforme cu evidenţele proprii existente la data de*4) . . . . . . . . . ., pentru următorii medici de familie: 
   - . . . . . . . . . . 
   - . . . . . . . . . . 
   - . . . . . . . . . . 
   NOTĂ:  
   *1) Pentru cabinetele medicale individuale 
   *2), *4) Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior 
   *3 ) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: 
   - cabinet asociat sau grupat 
   - societate civilă medicală 
   - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
   - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie. 

Data
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal
(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 2C
 
   A. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEX 
    Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani şi au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscurile modificabile specifice pe grupe de vârstă/sex. 
    Evaluarea complexă a copilului pe grupe de vârstă/sex va cuprinde următoarele: 
   a. Consultaţia preventivă a nou-născutului la externarea din maternitate şi la 1 lună 
   a1. - la externarea din maternitate: 
   • înregistrare, luare în evidenţă pentru probleme depistate la naştere; 
   • examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării; 
   • evaluare alimentaţiei, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă; 
   • evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări; 
   • verificarea efectuării în maternitate a screening-ului surdităţii; 
   • profilaxia rahitismului; 
   • consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie); 
   • consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale; 
   • sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă; consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă. 
   a2. - la 1 lună: 
   • măsurare: greutate (G), lungime (T), circumferinţa craniană - consemnare în graficele de creştere 
   • examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării; 
   • evaluare alimentaţie, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă 
   • evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări 
   • profilaxia rahitismului 
   • consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie), 
   • consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale; 
   • sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă, 
   • consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă 
   b. Consultaţia preventivă a sugarului la vârsta de 2 şi 4 luni cuprinde aceleaşi examinări ca la consultaţia de la 1 lună prevăzută la litera a.2, la care se adaugă: 
   • consemnare lungime şi greutate pe graficele de creştere corespunzătoare şi interpretarea tendinţelor după scorul z (velocitatea creşterii) 
   • consemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie 
   • evaluarea practicilor nutriţionale, întărirea mesajelor privind alăptarea şi îngrijirea copilului (prevenirea accidentelor şi recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere) 
   • profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutatea la naştere sub 2500 grame începând cu vârsta de 2 luni 
   c. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6, 9, 12, 15 şi 18 luni cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca şi consultaţia la 2 şi 4 luni prevăzută la litera b, la care se adaugă: 
   • evaluare şi consiliere privind alimentaţia complementară (grafic şi tehnici de introducere alimente noi, asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS), 
   • continuarea alăptării recomandată de OMS până la vârsta de doi ani 
   • profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere peste 2500 grame, de la 6 luni până la 18 luni 
   • profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere sub 2500 grame, de la 2 luni până la 24 luni 
   • evaluarea dezvoltării dentiţiei, recomandări privind profilaxia cariei dentare, igiena orală, administrarea de fluor 
   • evaluare socio-emoţională 
   • evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică 
   • sfaturi de conduită pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile frecvente la aceste vârste 
   • la copii de 12, 15 şi 18 luni se vor identifica eventuale deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vârstei. 

Întrebări adresate părintelui: Da Nu Uneori
Copilul dvs vă priveşte în ochi când vorbiţi cu el? 0 2 1
V-aţi gândit că nu aude normal? 2 0 1
Copilul dvs este dificil la mâncare?/Pare lipsit de apetit? 2 0 1
Întinde mâinile să fie luat în braţe? 0 2 1
Se opune când este luat în braţe de dvs? 2 0 1
Participă la jocul "cucu-bau"? 0 2 1
Zâmbeşte când dvs îi zâmbiţi? - întrebare înlocuită la 24 luni cu întrebarea:
Foloseşte cuvântul "mama" când vă strigă?
0 2 1
Poate să stea singur în pătuţ când este treaz? 2 0 1
Reacţionează întotdeauna când este strigat pe nume?/Întoarce capul când este strigat? 0 2 1
Observaţiile medicului de familie
Evită privirea directă/Nu susţine contactul vizual 1 0 -
Evidentă lipsă de interes pentru persoane 1 0 -
După 24 de luni: stereotipii motorii (flutură mâinile, ţopăie, merge pe vârfuri, se învârte în jurul propriei axe, posturi inadecvate etc.) 1 0 -

    Scor 

Scor Punctaj Nivel de risc Recomandări
Scor 0 - 6 Risc minim Reevaluare peste 3 luni
Scor 7 - 9 Risc mediu Reevaluare peste 3 luni
Scor 10 - 18 Risc sever Trimitere către medicul de specialitate psihiatrie pediatrică / neuropsihiatrie pediatrică

    Medicul de familie parcurge toate întrebările, începând cu prima întrebare, va nota varianta de răspuns cea mai apropiată de comportamentul copilului menţionată de către părintele/aparţinătorul/tutorele legal al copilului şi completează ultimele 3 coloane ale chestionarului cu punctajul corespunzător după observarea directă a comportamentului copilului. 
    La sfârşitul completării chestionarului efectuează adunarea scorurilor şi bifează scorul în care se încadrează copilul în cauză. 
    Medicul de familie prezintă părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal atitudinea terapeutică necesară ulterior. 
    În cazul în care copilul evidenţiază un risc mediu sever, medicul explică părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal necesitatea prezentării la medicul de specialitate psihiatrie pediatrică / neuropsihiatrie pediatrică pentru evaluare complexă şi stabilirea terapiei comportamentale şi/sau medicamentoase. 
   d. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani şi cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaugă: 
   • evaluarea practicilor nutriţionale (anamneza nutriţională adresată părinţilor) şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii; 
   • continuă profilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale anului (septembrie - aprilie); 
   • evaluarea dentiţiei şi igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare; 
   • evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică; 
   • evaluare şi consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoţională; 
   • screening-ul tulburărilor de vedere şi măsurarea TA (cel puţin o dată în interval); 
   • sfaturi de conduită date mamelor şi familiei pentru situaţii frecvente la această vârstă (prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile obişnuite vârstei, recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere); 
   • revizuirea atentă a schemei de vaccinare a copilului şi completarea acesteia după caz, efectuarea rapelului vaccinal la vârsta de 5 ani. 
   • identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist; se efectuează conform literei c., la vârsta copilului de 2 ani şi 3 ani. 
    Pentru un scor care indică un risc sever se recomandă trimiterea către medicul de specialitate psihiatrie pediatrică / neuropsihiatrie pediatrică. 
    În cadrul consultaţiilor preventive, copii beneficiază de investigaţiile paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii. 
   e. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani şi 9 ani, cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaugă: 
   • screening-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală - (IMC) 
   • evaluarea dezvoltării pubertare - scala Tanner pentru identificare pubertate precoce 
   • mesaje de consiliere ţintite pentru copii privind stilul de viaţă sănătos (activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, uzul de substanţe) 
   • examenul de bilanţ fundamental, la împlinirea vârstei de intrare în clasa pregătitoare, cu alcătuirea fişei de înscriere a copilului, care să cuprindă schema de vaccinare efectuată 
    În cadrul consultaţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. b) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii. 
   f. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani şi 17 ani cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera e, la care se adaugă: 
   • consiliere şi screening BTS, la cei cu comportament la risc 
   • recomandare VDRL sau RPR, 
   • screening-ul depresiei 
   • informarea fetelor şi părinţilor privind beneficiile vaccinării opţionale anti-HPV/indicaţie vaccinare HPV 
   • consiliere privind stilul de viaţă sănătos: activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, fumat, alcool, droguri, violenţă 
   • consiliere pentru planificare familială (adolescenţi care au început viaţa sexuală) 
    În cadrul consultaţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii. 
   B. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU ADULŢI ASIMPTOMATICI 
    Consultaţia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea şi intervenţia asupra riscurilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii. 
    Evaluarea complexă a riscului individual în funcţie de vârstă/sex se realizează prin consultaţie şi/investigaţii specifice consemnate în riscogramă. 
   B1. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vârsta între 18 şi 39 ani 
    În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) şi b) şi nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii. 
    Riscograma va cuprinde următoarele: 
   a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă) 
    Consemnarea statusului curent privind: 
   • fumatul (pachete/an) 
   • consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat 
   • activitatea fizică 
   • dieta 
   • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor 
   b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în: 
   • calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore) prevăzute la punctul 2; 
   • încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore; 
   • aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit; 
   • includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuţi) 
    În riscogramă vor fi consemnate următoarele: 
   1. Factorii de risc 
   • la toţi pacienţii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbaţi, < 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic 
   • colesterolul total şi glicemia pentru persoane care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30, istoric familial de deces prematur prin boală cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic 
   • creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90 
   2. Calcularea şi comunicarea riscului relativ utilizând Diagrama SCORE de mai jos: 

Tensiune arterială sistolică (mmHg) Nefumător Fumător
180 d d d c c c c c b b
3 3 4 5 6 6 7 8 10 12
160 e d d d d d c c c c (C) 2007 ESC
2 3 3 4 4 4 5 6 7 8
140 f e e e d d d d c c
1 2 2 2 3 3 3 4 5 6
120 f f f e e e e d d d
1 1 1 2 2 2 2 3 3 4
4 5 6 7 8 4 5 6 7 8
Colesterol (mmol/l)

    b - roşu închis 
    c - roşu 
    d - portocaliu 
    e - galben 
    f - verde 

   NOTĂ:  
    Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare. 

   c. Evaluarea Riscului Oncologic 
    În riscogramă vor fi consemnate: 
   1. Factorii de risc: 
   • antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă 
   • expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă 
   2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
   • includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate 
   • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colorectal, ovarian etc.) 
   • intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal: 
   - femei 25 - 39 ani - data ultimului test Babeş-Papanicolau 
   d. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală 
   d.1. Factorii de risc: 
   d.1.1. antecedente personale şi heredocolaterale de adicţie la rudele de gradul I prin filiaţie directă 
   d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool. 

    Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C)  
    Întrebări: 
   1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool? 
   a. niciodată - 0 puncte 
   b. lunar sau mai rar - 1 punct 
   c. 2 - 4 ori pe lună - 2 puncte 
   d. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 puncte 
   e. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte 
   2. Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? 
   *) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml 

   a. una sau două - 0 puncte 
   b. trei sau patru - 1 punct 
   c. cinci sau şase - 2 puncte 
   d. şapte sau nouă - 3 puncte 
   e. zece sau mai mult - 4 puncte 
   3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie? 
   a. niciodată - 0 puncte 
   b. lunar sau mai rar - 1 punct 
   c. lunar - 2 puncte 
   d. săptămânal - 3 puncte 
   e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte 
    Un scor mai mare de 4 - la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat. 
   d.2 Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos 

    Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei 
   1. V-aţi pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile obişnuite în ultima lună? |_| DA |_| NU 
   2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună ? |_| DA |_| NU 
    Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie. 
   2. În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie 
   3. Intervenţii asupra riscurilor: 
   - Sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool 
   - Selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitate 
   e. Identificarea unor riscuri semnificative legate de sănătatea reproducerii 
   e.1. Obiective: 
   • evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (18 - 39 ani) 
   • planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (18 - 39 ani) 
   • evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalt 
   e.2. În riscogramă vor fi consemnate: 
   • la femei 18 - 39 ani: statusul privind intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţie; 
   • femei şi bărbaţi de toate vârstele: statusul privind situaţia de cuplu (partener stabil, partener nou, relaţii multiple) 
   e.3. Intervenţie asupra riscurilor: 
   • femei 18 - 39 ani: consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate şi nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcină 
   • consiliere pentru comportament sexual responsabil (sex protejat) 
   B.2. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste 
    În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) şi nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii. 
   a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă) 
   • consemnarea statusului curent privind: 
   - fumatul (pachete/an) 
   - consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevăzut la punctul B1 subpunctul d.1.2. 
   - activitatea fizică 
   - dieta 
   • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor 
   b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în: 
   • calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore) prevăzută mai jos; 
   • încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore; 
   • aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit; 
   • includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuţi) 
   - Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estimează riscul de eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani) 
    În riscogramă vor fi consemnate următoarele: 
   1. Factorii de risc 
   • la toţi pacienţii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbaţi, < 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic; 
   • colesterolul total pentru bărbaţii cu vârsta mai mare de 40 ani şi femeile cu vârsta mai mare de 50 ani sau în post-menopauză. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5 ani. 
   • glicemia pentru persoanele care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic 
   • creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90 

FEMEI BĂRBAŢI
Nefumătoare Fumătoare Nefumător Fumător
180 c c c b b b a a a a b a a a a a a a a a
7 8 9 10 12 13 15 17 19 22 14 16 19 22 26 26 30 35 41 47
160 c c c c c c b b b a c b b a a a a a a a
5 5 6 7 8 9 10 12 13 16 9 11 13 15 16 18 21 25 29 34
140 d d d c c c c c c b 65 c c c b b b a a a a
3 3 4 5 6 6 7 8 9 11 6 8 9 11 13 13 15 17 20 24
120 e e d d d d c c c c d c c c c c b b b a
2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 4 5 6 7 9 9 10 12 14 17
180 d d c c c c c b b b c b b a a a a a a a
4 4 5 6 7 8 9 10 11 13 9 11 13 15 18 18 21 24 28 33
160 d d d d c c c c c c c c c b b b b a a a
3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 6 7 9 10 12 12 14 17 20 24
140 e e e d d d d c c c 60 d c c c c c b b b a
2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 4 5 6 7 9 8 10 12 14 17
120 f f e e e e d d d d d d d c c c c c b b
1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 5 6 6 7 8 10 12
S C O R E
180 e e d d d d c c c c c c c b b b b a a a a - 15% sau peste
b - 10-14%
c - 5-9%
d - 3-4%
e - 2%
f - 1%
g < 1%
2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 6 7 8 10 12 12 13 16 19 22
160 f e e e d d d d d c d c c c c c c b b a
1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5 6 7 8 8 9 11 13 16
140 f f f f e e e e d d 55 d d d c c c c c c b
Tensiune arterială
sistolică (mmHg)
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 5 6 8 9 11
120 f f f f f f f e e e e e d d d d d c c c
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 8
180 f f f e e e e d d d d d c c c c c b b b Riscul de eveniment CV fatal la10 ani în populaţiile cu risc CV crescut
1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 10 12 14
160 f f f f f f e e e d e d d d c c c c c b
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 8 10
f f f f f f f f e 50 e e e d d d d c c c
140 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7
120 f f f f f f f f f f e e e e d d d c
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5
180 g g g g g g g g f f f f f e e e e d d d
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 (C) 2007 ESC
160 g g g g g g g g g g f f f f f f e e e d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
140 g g g g g g g g g g 40 g f f f f f f f e e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
120 g g g g g g g g g g g g f f f f f f f f
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8
Colesterol (mmol/l)
150 250
200 300
mg/dl

    a - maro 
    b - roşu închis 
    c - roşu 
    e - galben 
    d - portocaliu 
    f - verde 
    g - verde închis 

   2. Intervenţii asupra riscurilor modificabile 
   • persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, după cum urmează: 
   - pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% şi mai mare 1% se formulează recomandări referitoare la stilul de viaţă evaluarea se va realiza anual. 
   - pentru RCV < /= 1% reevaluarea riscului total se realizează odată la 3 ani. 
   • persoanele cu Risc SCORE >/= 5% sau nivele înalte ale unui singur factor de risc se include în sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consultaţii de management de caz). 
   NOTĂ:  
    sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare. 

   c. Evaluarea Riscului Oncologic 
    În riscogramă vor fi consemnate: 
   1. Factorii de risc: 
   • antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă 
   • expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă 
   • antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naţionale de sănătate 
   2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile: 
   • includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate 
   • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colo-rectal, ovarian etc.) 
   • intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal: 
   - femei 40 - 64 ani - data ultimului test Babeş Papanicolau 
   d. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală 
   d.1. Factorii de risc: 
   d.1.1. antecedente personale şi heredo-colaterale de adicţie (rudele de gradul I prin filiaţie directă) 
   d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool. 
    Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C )  
    Întrebări: 
   1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool? 
   a. niciodată - 0 puncte 
   b. lunar sau mai rar - 1 punct 
   c. 2 - 4 ori pe lună - 2 puncte 
   d. 2 - 3 ori pe săptămână - 3 puncte 
   e. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte 
   2. Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? 
   *) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml. 

   a. una sau două - 0 puncte 
   b. trei sau patru - 1 punct 
   c. cinci sau şase - 2 puncte 
   d. şapte sau nouă - 3 puncte 
   e. zece sau mai mult - 4 puncte 
   3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie? 
   a. niciodată - 0 puncte 
   b. lunar sau mai rar - 1 punct 
   c. lunar - 2 puncte 
   d. săptămânal - 3 puncte 
   e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte 
    Un scor mai mare de 4 la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat. 
   d.2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos. 
    Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei  
   1. V-aţi pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile obişnuite în ultima lună ? |_| DA |_| NU 
   2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună? |_| DA |_| NU 
    Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie.  
    În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie. 
    Intervenţii asupra riscurilor: 
   - sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool 
   - selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitate 
   e. Riscuri semnificative legate de sănătatea reproducerii 
   e.1. Obiective: 
   • evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani) 
   • consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani) 
   • evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalt 
   e.2. În riscogramă vor fi consemnate: 
   • La femei 40 - 44 ani: statusul privind intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţie 
   e.3. Intervenţie asupra riscurilor: 
   • Femei 40 - 44 ani - consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate şi nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcină 
   NOTĂ:  
    În cadrul consultaţiei preventive conform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trimitere în ambulatoriu pentru specialităţile clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru profilaxia anemiei la gravide şi a rahitismului şi anemiei la sugari, utilizând codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală. 

ANEXA Nr. 2D  

Casa de asigurări de sănătate
. . . . . . . . . .
Furnizorul de servicii medicale
. . . . . . . . . .
Localitate . . . . . . . . . .
Judeţ . . . . . . . . . .
Reprezentantul legal al furnizorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic de familie/
. . . . . . . . . .
(nume prenume)
CNP medic de familie/
. . . . . . . . .

LISTA PERSOANELOR CU AFECŢIUNI CRONICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ EVIDENŢĂ DISTINCTĂ LA NIVELUL MEDICULUI DE FAMILIE 


Nr. crt. Cod numeric personal/ Cod unic de asigurare/ Număr de identificare personal Vârsta*) Data intrării în evidenţa medicului de familie/
1. HTA
1.
2.
. . .
2. Diabetul zaharat tip II
1.
2.
. . .
3. Dislipidemie
1.
2.
. . .
4. BPOC
1.
2.
. . .
5. Astm bronşic
1.
2.
. . .
6. Boală cronică de rinichi
1.
2.
. . .

   *) Se va menţiona vârsta împlinită a persoanei cu afecţiune cronică. Pentru asiguraţii 0 - 1 an se va completa vârsta în luni. 

   NOTE:  
   1. În situaţia în care o persoană prezintă mai multe afecţiuni incluse în listă, evidenţa va conţine raportarea distinctă pentru fiecare afecţiune în parte. 
   2. În cazul medicului de familie, evidenţa cuprinde toate persoanele care sunt înscrise pe lista medicului de familie şi care prezintă una sau mai multe din afecţiunile enumerate. 
   3. Formularul se transmite în format electronic la casa de asigurări de sănătate în vederea contractării, de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale. 
   4. Datele se vor completa cu majuscule. 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentantul legal al furnizorului,
. . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3
- model - 

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenţa medicală primară
 

   I. Părţile contractante 
    Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . ., reprezentată prin preşedinte - director general . . . . . . . . . ., 
    şi 
    Cabinetul medical de asistenţă medicală primară . . . . . . . . . ., organizat astfel: 
   - cabinet individual . . . . . . . . . ., cu sau fără punct secundar de lucru . . . . . . . . . ., reprezentat prin medicul titular . . . . . . . . . . 
   - cabinet asociat sau grupat . . . . . . . . . ., cu sau fără punct secundar de lucru . . . . . . . . . ., reprezentat prin medicul delegat . . . . . . . . . . 
   - societate civilă medicală . . . . . . . . . ., cu sau fără punct secundar de lucru . . . . . . . . . ., reprezentată prin administratorul . . . . . . . . . . 
   - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., 
   - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie . . . . . . . . . ., cu sau fără punct secundar de lucru . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . . 
    având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . ., adresă e-mail . . . . . . . . . ., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . ., adresă e-mail . . . . . . . . . . . 
   II. Obiectul contractului 
   Art. 1. -   Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016. 
   III. Servicii medicale furnizate 
   Art. 2. -   Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul minimal de servicii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. 
   Art. 3. -   Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 
   1. . . . . . . . . . . , având un număr de . . . . . . . . . . persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de . . . . . . . . . . persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de . . . . . . . . . . persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 
   2. . . . . . . . . . . , având un număr de . . . . . . . . . . persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de . . . . . . . . . . persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie, un număr de . . . . . . . . . . persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 
   3. . . . . . . . . . . , având un număr de . . . . . . . . . . persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de . . . . . . . . . . persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de . . . . . . . . . . persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 
   IV. Durata contractului 
   Art. 4. -   Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2016. 
   Art. 5. -   Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161/2016. 
   V. Obligaţiile părţilor 
   A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 
   Art. 6. -   Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 
   a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; 
   b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; 
   c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. 
   d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; 
   e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
   f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare / rapoartele de control/ notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; 
   g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; 
   h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; 
   i) să comunice în format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 
   j) să actualizeze în format electronic - SIUI, la începutul contractului anual, lista persoanelor asigurate înscrise pe listă, iar lunar, în vederea actualizării listelor proprii, să actualizeze în format electronic - SIUI, lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou- asigurate intrate pe listă, în condiţiile legii; 
   k) să facă publică valoarea definitivă a punctului per capita şi pe serviciu, rezultată în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita şi per serviciu, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total la nivel naţional de puncte realizate trimestrial, atât per capita, cât şi pe serviciu, afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
   l) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă; 
   m) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora şi au competenţa legală necesară după caz; 
   n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an; 
   o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; 
   p) să aducă la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie şi să pună la dispoziţia acestora lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora. 
   B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale 
   Art. 7. -   Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 
   a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
   b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical şi ale asiguratului referitoare la respectarea indicatiilor medicale si consecintele nerespectarii acestora; 
   c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
   d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
   e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic; 
   f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de familie eliberează o scrisoare medicală în acest sens; 
   g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; 
   h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; 
   i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate; 
   j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; 
   k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
   l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope până la data implementării prescripţiei electronice pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; 
   m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acesta se implementează; 
   n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente; 
   o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
   p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; 
   q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea minimă garantată pentru serviciile medicale decontate prin tarif pe serviciu medical decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 
   r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; 
   t) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; 
   ţ) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; 
   u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; 
   v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează; 
   w) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 
   x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. 
   y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; 
   z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens; 
   aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale; 
   ab) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor de asigurări de sănătate, precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate; 
   ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou- născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică; 
   ad) să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, dacă nu există altă opţiune; 
   ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004; 
   af) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a cererii de înscriere prin transfer conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copii 0 - 18 ani schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer. Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni, în următoarele situaţii: decesul medicului pe lista căruia se află înscris, medicul de familie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau contractul este suspendat, în situaţia în care a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia se afla înscris, în situaţia în care asiguratul îşi schimbă domiciliul dintr-o localitate în alta; Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni şi în situaţia în care asiguratul se află în arest preventiv, sau execută o pedeapsă privativă de libertate, la încetarea arestului preventiv al asiguratului şi/sau înlocuirea acestuia cu arest la domiciliu sau control judiciar, la încetarea pedepsei privative de libertate a asiguratului, precum şi în situaţia arestului la domiciliu ori în perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative de libertate. Pe durata executării pedepsei privative de libertate sau a arestului preventiv serviciile medicale sunt asigurate de medicii de familie/medicină generală ce îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale ale unităţilor penitenciare sau ale aresturilor în custodia cărora se află asiguratul, acesta fiind înscris în această perioadă pe lista respectivului medic; 
   ag) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme; 
    În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice; 
   ah) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital comunicat de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ai) să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze; 
   aj) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiuni cronice pentru care se face management de caz şi să raporteze în format electronic această evidenţă casei de asigurări de sănătate, atât la contractare - lista, cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. Condiţiile desfăşurării acestei activităţi sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ak) în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat/încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casele de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; 
   al) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; 
   am) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare; 
   an) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate /adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; 
   ao) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ap) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii. 
   aq) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale; 
   ar) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. aq) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 
   VI. Modalităţi de plată 
   Art. 8. -   Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 
   1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoană asigurată 
   1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. 
   1.2. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană 
   - în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare: 
    DA/NU . . . . . . . . . . 
   1.3. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană 
   - în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 14 de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale, convenţie încheiată pe o perioadă de maximum 3 luni: 
    DA/NU . . . . . . . . . . 
    Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016: de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 
   1.4. Valoarea minimă garantată a punctului "per capita", unică pe ţară, este de . . . . . . . . . . lei, valabilă pentru anul 2016. 
   1.5. Numărul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 se ajustează în raport: 
   a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: . . . . . . . . . .%*): 
   *) Pentru cabinetele medicale organizate în localităţile care se găsesc total sau parţial în aria Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se aplică un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . .; în condiţiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul, respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie. 

   b) cu gradul profesional: 
   - medic primar . . . . . . . . . .%; 
   - medic care nu a promovat un examen de specialitate . . . . . . . . . .%. 
   1.6. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 şi numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează: 
   1.6.1. - cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000; 
   1.6.2. - cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000; 
   1.6.3. - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000. 
    Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au cel puţin un medic angajat cu normă întreagă şi pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilite de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce după cum urmează: 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%; 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 25%; 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 50%; 
   - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 30.000 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 75%; 
   2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016: 
   2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. 
   2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de . . lei, valabilă pentru anul 2016. 
   3. Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: 
   a) Medic de familie 
    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal . . . . . . . . . . 
    Gradul profesional . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului . . . . . . . . . . 
    Programul de lucru . . . . . . . . . . 
    Medic de familie angajat*) 
   *) În cazul cabinetelor medicale individuale. 

    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal . . . . . . . . . . 
    Gradul profesional . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului . . . . . . . . . . 
    Programul de lucru . . . . . . . . . . 
   1. Asistent medical/soră medicală/moaşă 
    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal . . . . . . . . . . 
   2. . . . . . . . . . . 
   b) Medic de familie 
    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal . . . . . . . . . . 
    Gradul profesional . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului . . . . . . . . . . 
    Programul de lucru . . . . . . . . . . 
    Medic de familie angajat*) 
   *) În cazul cabinetelor medicale individuale. 

    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal . . . . . . . . . . 
    Gradul profesional . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului . . . . . . . . . . 
    Programul de lucru . . . . . . . . . . 
   1. Asistent medical/soră medicală/moaşă 
    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal . . . . . . . . . . 
   2. . . . . . . . . . . 
   c) . . . . . . . . . . 
   Art. 9. -   (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, la valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse/transmise lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de . . . . . . . . . . . 
    Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 
   (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului per capita şi a punctului pe serviciu medical. 
   (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract şi nerespectarea art. 11 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. 
   (4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ah), aj), al) şi am), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 7 lit. ag), se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare, avertisment scris; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 
   (5) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum si de alte organe competente că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 
   (6) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. ap), se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare, avertisment scris; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; 
   c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. 
   (7) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (6), nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. ap) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line. 
   (8) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (3)-(6) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
   (9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3)-(6) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
   (10) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3)-(6) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. 
   (11) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3)-(6), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 
   VII. Calitatea serviciilor 
   Art. 10. -   Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   VIII. Răspunderea contractuală 
   Art. 11. -   Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 
   IX. Clauză specială 
   Art. 12. -   Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. 
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. 
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 
   X. Rezilierea, încetarea şi suspendarea contractului 
   Art. 13. -   Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii: 
   a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale; 
   b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; 
   c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora; 
   d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
   e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; 
   f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control; 
   g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 
   h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive; 
   i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. z) şi af) şi a nerespectării obligaţiei prevăzută la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
   j) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 alin. (3), (4) şi (6) pentru oricare situaţie, precum şi odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 9 alin. (5). 
   Art. 14. -   (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: 
   a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 
   a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 
   a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz; 
   a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; 
   a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii; 
   a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România; 
   b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
   c) acordul de voinţă al părţilor; 
   d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal; 
   e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 15 lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. 
   f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor asigurate înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană de către comisia constituită potrivit art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile în care se justifică această decizie; 
   g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă în cazul medicului de familie nou-venit care la expirarea celor 3 luni de la încheierea contractului nu a înscris numărul minim de asiguraţi conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile în care se justifică această decizie. 
   (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 
   (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. 
   (4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 
   (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru. 
   Art. 15. -   Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 
   a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016 şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. x), cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia; 
   b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului; 
   c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative; 
   d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor; 
   e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situaţie. 
   Art. 16. -   Situaţiile prevăzute la art. 13 şi la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) şi lit. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - subpct. a1) şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 
   XI. Corespondenţa 
   Art. 17. -   Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în contract. 
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 
   XII. Modificarea contractului 
   Art. 18. -   În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 
   Art. 19. -   Valoarea definitivă a unui punct per capita şi a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. 
   Art. 20. -   Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. 
   Art. 21. -   Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . . . . . . . . . . zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. 
    Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. 
   XIII. Soluţionarea litigiilor 
   Art. 22. -   (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 
   (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. 
   XIV. Alte clauze 
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi . . . . . . . . . . în două exemplare a câte . . . . . . . . . . pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - director general,
. . . . . . . . . .
Director executiv al Direcţiei economice,
. . . . . . . . . .
Director executiv al
Direcţiei relaţii contractuale,
. . . . . . . . . .
Vizat
Juridic, Contencios
. . . . . . . . . .
FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .

ACT ADIŢIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen şi pelvis) şi/sau efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie.
 

    Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat. 

ANEXA Nr. 4
- model - 

    Vizat 
    Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . 

CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)
(anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr. . . . . . . . . . .) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor
 

   I. Părţile convenţiei de înlocuire: 
    Dr. . . . . . . . . . ., (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . ., telefon: fix, mobil, . . . . . . . . . . adresa de e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . ., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. . . . . . . . . . ., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală - cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . sau codul numeric personal al reprezentantului legal . . . . . . . . . . 
    Medicul înlocuit . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) 
    şi 
    Medic înlocuitor . . . . . . . . . ., (numele şi prenumele) 
    Codul de parafă . . . . . . . . . . 
    Codul numeric personal . . . . . . . . . . 
    cu Licenţa de înlocuire temporară ca medic de familie nr. . . . . . . . . . . 
   II. Obiectul convenţiei: 
   1. Preluarea activităţii medicale a medicului de familie . . . . . . . . . ., cu contractul nr. . . . . . . . . . ., pentru o perioadă de absenţă de . . . . . . . . . ., de către medicul de familie . . . . . . . . . . . 
   2. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează, după caz. 
   III. Motivele absenţei 
   1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an . . . . . . . . . . 
   2. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic . . . . . . . . . . 
   3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an . . . . . . . . . . 
   4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an . . . . . . . . . . 
   5. participări la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, în limita a două luni/an . . . . . . . . . . 
   6. citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective. 
   IV. Locul de desfăşurare a activităţii 
    Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical - (al medicului înlocuit) - . . . . . . . . . . 
   V. Obligaţiile medicului înlocuitor 
    Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate. 
    În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. 
   VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 
   1. Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . în contul titularului contractului nr. . . . . . . . . . ., acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor . . . . . . . . . . lei/lună. 
   2. Termenul de plată . . . . . . . . . . 
   3. Documentul de plată . . . . . . . . . . 
   VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, . . . . . . . . . ., în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. . . . . . . . . . . al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare. 

Reprezentantul legal al cabinetului medical,
. . . . . . . . . .
Medicul înlocuitor
. . . . . . . . . .

   *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an. 

    Vizat, 
    Casa de Asigurări de Sănătate 

CONVENŢIE DE RECIPROCITATE*)
încheiată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul nr. . . . . . . . . . ./2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017
 
   I. Părţile convenţiei de reciprocitate: 
    Dr. . . . . . . . . . . , cu CNP . . . . . . . . . . , reprezentant legal al cabinetului medical . . . . . . . . . . , C.U.I. . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . , adresa cabinetului medical . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . , telefon: . . . . . . . . . . , având contractul nr. . . . . . . . . . . de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . , în calitate de medic înlocuit. 
    şi 
    Dr. . . . . . . . . . . , cu CNP . . . . . . . . . . , reprezentant legal al cabinetului medical . . . . . . . . . . , C.U.I. . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . , adresa cabinetului medical . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . , telefon: . . . . . . . . . . , având contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , în calitate de medic înlocuitor. 
   II. Obiectul convenţiei: 
    Preluarea activităţii medicale în perioada, pentru un nr. de zile lucrătoare. 
   III. Motivele absenţei: 
   1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an . . . . . . . . . . 
   2. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic . . . . . . . . . . 
   3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an . . . . . . . . . . 
   4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an . . . . . . . . . . 
   5. participări la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, în limita a două luni/an . . . . . . . . . . 
   6. citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective. 
   IV. Locul de desfăşurare a activităţii: 
    Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical , adresa cabinetului, medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru după necesităţi. 
   V. Obligaţiile medicului înlocuitor: 
    În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii şi formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. 
   VI. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi,, în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. . . . . . . . . . . şi câte un exemplar revine părţilor semnatare. 

Medic înlocuit, Medic înlocuitor,

   *) Convenţia de reciprocitate se încheie pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. 
    Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice, pe an calendaristic. 
    Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune la casa de asigurări de sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă, un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. 

ANEXA Nr. 5
- model - 

CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)
(anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr. . . . . . . . . . .)
între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor
 

   I. Părţile convenţiei de înlocuire: 
    Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon: fix, mobil . . . . . . . . . . adresa de e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . ., reprezentată prin preşedinte - director general . . . . . . . . . . 
    pentru 
    Medicul înlocuit . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) din cabinetul medical . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. . . . . . . . . . ., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală - cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., al cărui reprezentant legal este: 
    . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) 
    având codul numeric personal nr. . . . . . . . . . . 
    şi 
    Medicul înlocuitor . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) 
    Codul de parafă . . . . . . . . . . 
    Codul numeric personal . . . . . . . . . . 
    Licenţa de înlocuire temporară ca medic de familie nr. . . . . . . . . . . sau contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate nr. . . . . . . . . . . 
   II. Obiectul convenţiei 
    Preluarea activităţii medicale a medicului de familie . . . . . . . . . ., cu contract nr. . . . . . . . . . ., pentru o perioadă de absenţă de . . . . . . . . . ., de către medicul de familie . . . . . . . . . . 
   III. Motivele absenţei: 
   1. incapacitate temporară de muncă, care depăşeşte două luni/an . . . . . . . . . . 
   2. concediu de sarcină sau lehuzie . . . . . . . . . . 
   3. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani . . . . . . . . . . 
   4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, care depăşeşte două luni/an . . . . . . . . . . 
   5. perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate . . . . . . . . . . 
   6. perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate . . . . . . . . . . 
   7. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani 
   IV. Locul de desfăşurare a activităţii 
    Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) . . . . . . . . . . 
    Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.**) 
   V. Obligaţiile medicului înlocuitor 
    Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate. 
    Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv. 
    În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. 
   VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 
   1. Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ./Trezoreria statului. 
   2. Pentru punctajul "per capita" şi punctajul pe serviciu, se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. 
   3. Termenul de plată . . . . . . . . . . 
   4. Documentul de plată . . . . . . . . . . 
   VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. . . . . . . . . . . al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor. 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - director general,
. . . . . . . . . .

Director executiv al Direcţiei economice
. . . . . . . . . .

Director executiv al
Direcţiei relaţii contractuale,
. . . . . . . . . .

Vizat
Juridic, Contencios
Medicul înlocuitor,
. . . . . . . . . .


De acord,
Reprezentant legal al
cabinetului medical***)
. . . . . . . . . .

   *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an. 
   **) Pentru situaţia în care preluarea activităţii s-a făcut de către un medic aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, programul de activitate al medicului înlocuitor se prelungeşte corespunzător, în funcţie de necesităţi. 
   ***) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent. 

ANEXA Nr. 6
- model - 

CONVENŢIE DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenţa medicală primară
 

   I. Părţile contractante 
    Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., reprezentată prin preşedinte - director general . . . . . . . . . ., 
    şi 
    Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară . . . . . . . . . ., cu sau fără punct de lucru secundar . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., şi sediul punctului de lucru secundar în comuna . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., telefon: fix/mobil . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . . 
   II. Obiectul convenţiei 
   Art. 1. -   Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 . 
   III. Servicii medicale furnizate 
   Art. 2. -   (1) Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. 
   (2) Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 
   1. . . . . . . . . . . , având un număr de . . . . . . . . . . persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de . . . . . . . . . . persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de . . . . . . . . . . persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 
   2. . . . . . . . . . . , având un număr de . . . . . . . . . . persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de . . . . . . . . . . persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de . . . . . . . . . . persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie; 
   3. . . . . . . . . . . , având un număr de . . . . . . . . . . persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de . . . . . . . . . . persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de . . . . . . . . . . persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie. 
   IV. Durata convenţiei 
   Art. 3. -   Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii. 
   V. Obligaţiile părţilor 
   A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 
   Art. 4. -   Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 
   a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; 
   b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în convenţie, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; 
   c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; 
   d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; 
   e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
   f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare / rapoartele de control/ notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; 
   g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; 
   h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; 
   i) să comunice furnizorilor motivarea în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 
   j) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora şi au competenţa legală necesară după caz; 
   k) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; 
   l) să aducă la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie şi să pună la dispoziţia acestora lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora. 
   B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale 
   Art. 5. -   Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 
   a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
   b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical şi ale asiguratului referitoare la respectarea indicatiilor medicale si consecintele nerespectarii acestora; 
   c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
   d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
   e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic; 
   f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de familie eliberează o scrisoare medicală în acest sens; 
   g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; 
   h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; 
   i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 program asumat prin convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate; 
   j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei; 
   k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
   l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, până la data implementării prescripţiei electronice pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; 
   m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acestea se implementează; 
   n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente; 
   o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
   p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; 
   q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea minimă garantată pentru serviciile medicale decontate prin tarif pe serviciu medical decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 
   r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; 
   t) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; 
   ţ) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; 
   u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; 
   v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează; 
   w) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 
   x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; 
   y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; 
   z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens; 
   aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale; 
   ab) să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale; 
   ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou- născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică; 
   ad) să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora; dacă nu există o altă opţiune în acest sens; ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004; 
   af) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme; 
    În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice; 
   ag) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital comunicat de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ah) să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze; 
   ai) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice pentru care se face management de caz şi să raporteze în format electronic această evidenţă casei de asigurări de sănătate, la sfârşitul primei luni - lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. Condiţiile desfăşurării acestei activităţi sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   aj) în cazul încetării/rezilierii convenţiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casele de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; 
   ak) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; 
   al) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare; 
   am) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate /adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; 
   an) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ao) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii. 
   ap) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale; 
   aq) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. ap) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 
   VI. Modalităţi de plată 
   Art. 6. -   (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: 
    Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: 
   a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), înmulţit cu 1,5. 
   (2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nou-venit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: 
   a) Medic de familie nou-venit 
    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Codul numeric personal . . . . . . . . . . 
    Gradul profesional . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului . . . . . . . . . . 
    Programul de lucru . . . . . . . . . . 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) . . . . . . . . . . lei 
    Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea . . . . . . . . . .% 
    Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit . . . . . . . . . . lei 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de . . . . . . . . . ., pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de . . . . . . . . . . 
   b) Medic de familie nou-venit 
    Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . 
    Codul numeric personal . . . . . . . . . . 
    Gradul profesional . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului . . . . . . . . . . 
    Programul de lucru . . . . . . . . . . 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) . . . . . . . . . . lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea . . . . . . . . . .% 
    Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit . . . . . . . . . . lei 
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de . . . . . . . . . ., pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de . . . . . . . . . . 
    Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 
   c) . . . . . . . . . . 
   Art. 7. -   (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în convenţie, se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; 
   (2) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. b), c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ag), ai), ak) şi al), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 5 lit. af), se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare, avertisment scris; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 
   (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe competente, că serviciile raportate conform convenţiei în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 
   (4) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 5 lit. ao), se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare, avertisment scris; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; 
   c) la a treia constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. 
   (5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 5 lit. ao) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line. 
   (6) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
   (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
   (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)-(4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. 
   (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 
   VII. Calitatea serviciilor 
   Art. 8. -   Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   VIII. Răspunderea contractuală 
   Art. 9. -   Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 
   IX. Clauză specială 
   Art. 10. -   Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acesteia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. 
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. 
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 
   X. Încetarea, rezilierea şi suspendarea convenţiei 
   Art. 11. -   Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii: 
   a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale; 
   b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; 
   c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora; 
   d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
   e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform convenţiei, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; 
   f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiilor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control; 
   g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform convenţiei în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 
   h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţia cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive; 
   i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. z) şi a nerespectării obligaţiei prevăzută la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
   j) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (2) şi (4) pentru oricare situaţie, precum şi odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 7 alin. (3). 
   Art. 12. -   (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: 
   a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 
   a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 
   a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz; 
   a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; 
   a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii; 
   a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România; 
   b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
   c) acordul de voinţă al părţilor; 
   d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea convenţiei, cu indicarea motivului şi a temeiului legal; 
   e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. 13 lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. 
   (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin convenţia încheiată, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. 
   (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acesteia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract/convenţie de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. 
   (4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 
   (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în convenţie, prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru. 
   Art. 13. -   Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 
   a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. x), cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia; 
   b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a convenţiei; 
   c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative; 
   d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor; 
   e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situaţie. 
   Art. 14. -   Situaţiile prevăzute la art. 11 şi la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 
    Situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a1) şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. 
   XI. Corespondenţa 
   Art. 15. -   Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în convenţie. 
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 
   XII. Modificarea convenţiei 
   Art. 16. -   În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 
   Art. 17. -   Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei. 
   XIII. Soluţionarea litigiilor 
   Art. 18. -   (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentei convenţii vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 
   (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. 
   XIV. Alte clauze 
    . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . 
    Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare a câte . . . . . . . . . . pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - director general,
. . . . . . . . . .

Director executiv al Direcţiei economice
. . . . . . . . . .

Director executiv al
Direcţiei relaţii contractuale,
. . . . . . . . . .

Vizat
Juridic, Contencios
FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .

ACT ADIŢIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen şi pelvis) sau efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie.
 

    Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat. 

ANEXA Nr. 7
 
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 

   A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 
   1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 
   1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 
   1.3. consultaţii de supraveghere a evoluţiei sarcinii şi lehuziei 
   1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000. 
   1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo- epidemic suspicionată şi confirmată. 
   1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere. 
   1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică - inecologie din ambulatoriu. 
   2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate. 
   B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 
   1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, 
   1.2. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice 
   1.3. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice 
   1.4. depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 
   1.5. servicii de planificare familială 
   1.6. servicii diagnostice şi terapeutice 
   1.7. servicii de sănătate conexe actului medical 
   1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei 
   1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 - 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii. 
    Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 16 ani, care se prezintă în regim de urgenţă la medicii din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile. 
    Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. 
   1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde: 
   a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
   b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   e) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
   d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; 
   e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; 
   f) bilet de internare, după caz; 
   g) bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz; 
   h) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz; 
   i) eliberare de concediu medical, după caz. 
   1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice. 
   1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere. 
   1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultaţii pentru: 
   a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării 
   b. efectuarea unor manevre terapeutice 
   c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului. 
   d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz. 
   1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit. 
   1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere. 
   1.3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde: 
   a. anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
   b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   c. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
   d. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; 
   e. recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; 
   f. evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare. 
   g. bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz. 
   h. eliberare de concediu medical, după caz. 
   1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună. 
   1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere. 
   1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru: 
   a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării 
   b. efectuarea unor manevre terapeutice 
   c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului. 
   d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz. 
   1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit. 
   1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere. 
   1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consultaţie management de caz, - în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acordă consultaţie şi efectuează în cabinet proceduri prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru specialităţile clinice/recomandă investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. În biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, se evidenţiază "management de caz". Se decontează maximum 2 consultaţii/semestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat "management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice confirmate. 
   1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo- epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000. 
   1.4.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. 
   1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu 
   1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: 
   a) consilierea femeii privind planificarea familială; 
   b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 
   c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar; 
   d) tratamentul complicaţiilor. 
   1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5. litera a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5. literele a) - d) şi se decontează patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. 
   1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.6. Servicii diagnostice şi terapeutice 
    Procedurile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte
1 biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*) oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie*)
2 biometrie oftalmologie
3 explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) oftalmologie
4 recoltare pentru test Babeş-Papanicolau obstetrică- ginecologie
5 EKG standard cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie
6 peak-flowmetrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă
7 spirometrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie
8 pulsoximetrie medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie
9 teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) alergologie şi imunologie clinică
10 teste de provocare nazală, oculară, bronşică alergologie şi imunologie clinică, pneumologie
11 teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) alergologie şi imunologie clinică
12 test la ser autolog alergologie şi imunologie clinică
13 testare cutanată la anestezice locale alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialităţi chirurgicale
14 testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) alergologie şi imunologie clinică
15 examinare cu lampa Wood dermatovenerologie
16 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie
17 măsurarea forţei musculare cu dinamometrul neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie
18 teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL
19 teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie
20 recoltare material bioptic dermatovenerologie
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte
1 determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie oftalmologie
2 tonometrie; pahimetrie corneeană oftalmologie
3 explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie oftalmologie
4 foniatrie ORL
5 audiogramă*)
*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.
ORL
6 examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL
7 dermatoscopie dermatovenerologie
8 electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) cardiologie, medicină internă
9 tensiune arterială continuă - holter TA cardiologie, medicină internă
10 EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt cardiologie
11 EEG standard neurologie, neurologie pediatrică
12 spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie
13 osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie şi traumatologie
14 electromiograma neurologie, neurologie pediatrică
15 evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii neurologie şi diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte
1 examen electroneuromiografic cu ac neurologie, neurologie pediatrică
2 determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL
3 examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping neurologie, neurologie pediatrică
4 examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) neurologie, neurologie pediatrică
5 examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate neurologie, neurologie pediatrică
6 endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare
7 endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare
8 colposcopia obstetrică- ginecologie
9 monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice cardiologie, medicină internă, nefrologie
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte
1 extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior oftalmologie
2 incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal oftalmologie
3 tratamentul chirurgical al pingueculei oftalmologie
4 tratamentul chirurgical al pterigionului oftalmologie
5 sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; oftalmologie
6 injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente oftalmologie
7 criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală oftalmologie
8 cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului oftalmologie
9 tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL
10 extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; ORL
11 aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL
12 tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL
13 oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL
14 terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
15 inserţia dispozitivului intrauterin obstetrică- ginecologie
16 fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate dermatovenerologie
17 crioterapia în leziuni cutanate dermatovenerologie
18 tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
19 terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
20 terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
21 terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
22 terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
23 terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
24 terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
25 terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) dermatovenerologie, chirurgie generală
26 terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică
27 terapia chirurgicală a hidrosadenitei chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
28 terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică
29 terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
30 terapia chirurgicală a granulomului ombilical chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă
31 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică - ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie
32 tratamentul plăgilor chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale
33 terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală
34 tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză obstetrică- ginecologie
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte
1 tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) oftalmologie
2 tratament cu laser al polului anterior, polului posterior oftalmologie
3 tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL
4 extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare ORL
5 manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col obstetrică- ginecologie
6 cauterizare de col uterin obstetrică- ginecologie
7 diatermocoagularea colului uterin obstetrică- ginecologie
8 electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune dermatovenerologie, chirurgie
9 terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie
10 terapia chirurgicală a flegmoanelor chirurgie
11 terapia chirurgicală a hematomului chirurgie
12 dilataţia stricturii uretrale urologie, chirurgie
13 criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală oftalmologie
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte
1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL
2 toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) toate specialităţile
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte
1 fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe) dermatovenerologie
2 fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe) dermatovenerologie
3 mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie
4 probe de repoziţionare vestibulară ORL, neurologie, neurologie pediatrică
5 imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate alergologie şi imunologie clinică
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă toate specialităţile
7 infiltraţii nervoase regionale anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară
8 instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient anestezie şi terapie intensivă
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte
1 puncţii şi infiltraţii intraarticulare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie
2 instilaţia uterotubară terapeutică obstetrică- ginecologie
3 blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică
I. Tratamente ortopedice medicale: punctaj 20 puncte
1 tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
2 tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
3 tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
4 tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
5 tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
6 tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică
7 tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală
J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte
1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială
2 psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii)
3 psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)
4 terapia cognitiv-comportamentală
K. Terapii de genetică medicală: punctaj 30 puncte
1 Sfat genetic

   1.7. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice: 
   a. neurologie şi neurologie pediatrică; 
   b. otorinolaringologie; 
   c. psihiatrie şi psihiatrie pediatrică; 
   d. reumatologie; 
    e . ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică; 
   f. oncologie medicală; 
   g. diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 
   h. hematologie; 
   i. nefrologie. 
   1.7.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical: 
   a) Neurologie şi neurologie pediatrică: 
   a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: 
   a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 30 puncte/şedinţă 
   a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; 30 puncte/şedinţă 
   a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; 30 puncte/şedinţă 
   a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped; 15 puncte/şedinţă 
   a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: 
   a3.1) kinetoterapie individuală; 30 puncte/şedinţă 
   a3.2) kinetoterapie de grup; 15 puncte/şedinţă 
   a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate. 15 puncte/şedinţă 
   b) Otorinolaringologie: 
   b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: 
   b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 
   b1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 
   b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: 
   b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped 15 puncte/şedinţă 
   b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 15 puncte/şedinţă 
   c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică: 
   c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: 
   c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 
   c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adult 30 puncte/şedinţă 
   c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/şedinţă 
   c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/şedinţă 
   c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped 15 puncte/şedinţă 
   c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeut: (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist în condiţiile prevăzute la punctul 1.7.2: 
   c3.1) kinetoterapie individuală 30 puncte 
   c3.2) kinetoterapie de grup 15 puncte 
   c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/ dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 15 puncte 
   d) Reumatologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.7.2 
    Servicii furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: 
   d1) kinetoterapie individuală 30 puncte 
   d2) kinetoterapie de grup 15 puncte 
   d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 15 puncte 
   e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică în condiţiile prevăzute la punctul 1.7.2 
    Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: 
   e1) kinetoterapie individuală 30 puncte 
   e2) kinetoterapie de grup 15 puncte 
   e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 15 puncte 
   f) Oncologie medicală 
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice 30 puncte/şedinţă 
   g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat 30 puncte/şedinţă 
   h) Hematologie 
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice 30 puncte/şedinţă 
   i) Nefrologie 
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică - dializă 30 puncte/şedinţă 
   1.7.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui plan recomandat de medicul de recuperare, medicină fizică şi balneologie prin scrisoare medicală. 
   1.7.3. Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică şi psiholog/logoped. 
   1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere. 
   1.8.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică- ginecologie din ambulatoriu. 
   2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate 

Nr. crt.
1 Alergologie şi imunologie clinică
2 Boli infecţioase
3 Cardiologie
4 Chirurgie cardiovasculară
5 Chirurgie generală
6 Chirurgie pediatrică
7 Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
8 Chirurgie toracică
9 Dermatovenerologie
10 Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
11 Endocrinologie
12 Gastroenterologie
13 Genetică medicală
14 Geriatrie şi gerontologie
15 Hematologie
16 Medicină internă
17 Nefrologie
18 Neonatologie
19 Neurochirurgie
20 Neurologie
21 Neurologie pediatrică
22 Oncologie medicală
23 Obstetrică-ginecologie
24 Oftalmologie
25 Otorinolaringologie
26 Ortopedie şi traumatologie
27 Ortopedie pediatrică
28 Pediatrie
29 Pneumologie
30 Psihiatrie
31 Psihiatrie pediatrică
32 Reumatologie
33 Urologie
34 Chirurgie vasculară
35 Radioterapia
36 Chirurgie orală şi maxilo-facială
37 Anestezie şi terapie intensivă

   3. Biletul de trimitere pentru specialităţile clinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează la cabinet exemplarul biletului de trimitere şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialităţile clinice de la data la care acesta se implementează. 
   4. Numărul de puncte pe consultaţie, valabil pentru pachetele de servicii: 

Număr puncte pentru specialităţi medicale Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale
a. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani 16,20 puncte 17,25 puncte
b. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani 32,40 puncte
c. Consultaţia peste vârsta de 4 ani 10,80 puncte 11,50 puncte
d. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani 21,60 puncte
e. Consultaţia de planificare familială - 10,80 puncte
f. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani 21,60 puncte
g. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani 14,40 puncte

    Încadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste, numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte. 
   5. Pentru competenţa/atestatul de studii complementare în planificare familială se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentului ordin. 
   6. Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în anexa nr. 17 la ordin ca o consecinţă a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie în limita competenţei şi a dotărilor necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin. Pentru aceste servicii furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. 
   7. În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialităţilor respective în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi şi autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea programului de lucru al cabinetului, stabilit prin contractul încheiat. 
   8. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratament 
    În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. 
   8.1. Consultaţia de acupunctură: se acordă o singură consultaţie pentru fiecare cură de tratament cu un tarif de 13 lei. 
   8.2. Cura de tratament/caz: se acordă maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. 
   8.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic. 
   C. PACHETUL DE SERVICII ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 
   1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pachetul de servicii este cel prevăzut la lit. B din prezenta anexă. 
   2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la lit. B punctul 1 subpunctul 1.2 din prezenta anexă. 
   3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la lit. B din prezenta anexă, sau după caz, de serviciile medicale prevăzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la lit. B din prezenta anexă, se acordă numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 

ANEXA Nr. 8
 
MODALITĂŢILE DE PLATĂ
în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură
 

   Art. 1. -   Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. 
   Art. 2. -   (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif exprimat în puncte prevăzute în anexa nr. 7 la ordin, dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. 
   (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medici, să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii, care prestează servicii de sănătate conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii de sănătate conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat prin scrisoare medicală serviciile respective, servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 7 la ordin, dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. 
   Art. 3. -   (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile, serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele: 
   a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în planificare familială, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute); 
   b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute); pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute); 
   c) pentru specialităţile clinice, punctajul aferent serviciilor medicale acordate, nu poate depăşi, după caz, 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi; 
   d) pentru specialităţile clinice, în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic/cabinet, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii; pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii; pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. 
    Pentru fiecare consultaţie în plus faţă de 19 consultaţii pentru specialităţile clinice, respectiv 9 consultaţii pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică sau 14 consultaţii pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, ce pot fi efectuate şi raportate în medie pe zi în condiţiile raportării şi de servicii medicale cu un punctaj aferent de 150 puncte / 153 puncte / 154 puncte, după caz, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale scade cu câte 17 puncte pentru specialităţile clinice, respectiv cu 30 de puncte pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică şi cu 22 de puncte pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică. 
    În situaţia în care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultaţii, servicii medicale creşte sau scade corespunzător. 
    În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. 
   (2) Serviciile de sănătate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală. 
    Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulţi asiguraţi indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 90 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepţia medicului de specialitate psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate depăşi 180 de puncte în medie pe zi. 
    Pentru desfăşurarea activităţii, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii de sănătate conexe. 
    Pentru desfăşurarea activităţii, furnizorul de servicii de sănătate conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii de sănătate conexe. Serviciile conexe se recomandă de către medicii de specialitate utilizând scrisoarea medicală al cărei model este prevăzut în anexa 43. 
    Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale, la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii de sănătate conexe actului medical, din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist, sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001 şi după caz organizate conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare, acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii de sănătate conexe actului medical, avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, după caz, programul de activitate şi tipul de servicii de sănătate conexe conform anexei nr. 7 la ordin şi certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 4. -   (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. 
   (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: 
   a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea - majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. 
    Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţă medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat; 
   b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în planificare familială, precum şi furnizorilor de servicii de sănătate conexe actului medical. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. 
   (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2 lei. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2,1 lei. 
   (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv şi care nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată. 
   (5) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, din fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice la nivel naţional se scade suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 183 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior. Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice pentru calculul valorii definitive a punctului se defalchează pe trimestre. 
   Art. 5. -   (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. 
   (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru, în cazul specialităţilor clinice, se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi, implicit, valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. 
   (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleaşi condiţii cu cele din cursul anului curent. 
   (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale, pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice, prevăzute în anexa nr. 13 la ordin, controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea vor fi efectuate, raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris, efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor. 
   Art. 6. -   (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură, respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz, respectiv tariful pe caz de 140 lei. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. 
   (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: 
   a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. Asiguraţii, au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. 
   b) serviciile de acupunctură-caz, se contractează şi se raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic, o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. 
   (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură - consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu. 
   (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale - caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie, în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. 
    Decontarea lunară a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat dacă numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună mai mic de 8,5, decontarea lunară a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate, corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură - cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă. 
    În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat, odată cu raportarea lunară a activităţii realizate conform contractului. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. 
   (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. 
   Art. 7. -   (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice şi acupunctură facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi depune/transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. 
   (2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. 
   Art. 8. -   Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice şi acupunctură, care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinet, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 
    Medicii din specialităţile clinice încasează contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii medicale. În situaţia în care asiguratul se prezintă fără bilet de trimitere, medicii din specialităţile clinice nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 
    Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate şi numai pentru afecţiunile ce fac obiectul programelor de sănătate precum şi pentru asiguraţii care au bilet de trimitere sau a căror afecţiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice/bilet de internare/prescripţii medicale, după caz, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate şi dacă prezentarea la medic nu se încadrează în numărul maxim de consultaţii stabilit conform programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 
   Art. 9. -   (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi medici, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. Medicii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, acupunctură şi planificare familială pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, utilizând formularul de prescripţie medicală electronică/formularul de prescripţie medicală cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, după caz şi semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. 
   (2) Pentru specialităţile clinice, acupunctură şi planificare familială, cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum şi servicii de sănătate conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2). 
   Art. 10. -   Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. 
   Art. 11. -   (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice şi acupunctură acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialităţi clinice, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală, consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la ordin şi serviciilor de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
    Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. 
    Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. 
    Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. 
   (2) Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru specialităţi clinice este de până la 60 zile calendaristice. 
    Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice şi acupunctură păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. 
    Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice recomandate de medicul de familie, care are evidenţiat "management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialităţi clinice de la data la care acesta se implementează. 
   (3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. 
   (4) Furnizorii de servicii medicale clinice şi acupunctură au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 
   (5) Furnizorul de servicii medicale clinice recomandă investigaţii paraclinice prin eliberarea biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie investigaţiile şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se implementează. În situaţia în care într-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se recoltează probă/probe în vederea efectuării unor examinări histopatologice-citologice şi servicii medicale paraclinice de microbiologie în regim ambulatoriu, ambele exemplare ale biletului de trimitere rămân la medicul de specialitate din ambulatoriu, din care un exemplar va însoţi proba/probele recoltată/recoltate pe care medicul o/le trimite la furnizorul de investigaţii paraclinice de anatomie patologică. La momentul recoltării probei/probelor, asiguratul declară pe propria răspundere că nu se află internat într-o formă de spitalizare (continuă sau de zi). 
   Art. 12. -   Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 

ANEXA Nr. 8A
- model - 

    Furnizor de servicii medicale . . . . . . . . . . 
    Medic . . . . . . . . . . 
    Specialitatea . . . . . . . . . . 
    Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . 
    Nr. contract . . . . . . . . . . 

FIŞA DE MONITORIZARE
în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice şi recuperare, medicină fizică şi balneologie
 

    Nume: . . . . . . . . . . Prenume: . . . . . . . . . . 
    Data naşterii: . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
    Cod unic de asigurare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
    Sex: M/F 
    Adresa: . . . . . . . . . . 
    Diagnostic: . . . . . . . . . . 
    Data luării în evidenţă: . . . . . . . . . . 
    Comorbidităţi: . . . . . . . . . . 
    Factori de risc: . . . . . . . . . . 

Data programării Examinări clinice Data realizării Concluzii/Recomandări/Tratament Semnătura, parafa şi ştampila

    Investigaţii paraclinice 

Tip investigaţie Data programării Rezultat/Data efectuării/Concluzii Semnătura, parafa şi ştampila

ANEXA Nr. 9
- model - 

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi acupunctură
 

   I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., reprezentată prin preşedinte-director general . . . . . . . . . ., 
    şi 
   - Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - cabinetul individual . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentat prin medicul titular . . . . . . . . . .; 
   - cabinetul asociat sau grupat . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentat prin medicul delegat . . . . . . . . . .; 
   - societatea civilă medicală . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentată prin administratorul . . . . . . . . . .; 
   - Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentată prin . . . . . . . . . .; 
   - Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentată prin . . . . . . . . . .; 
   - Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului . . . . . . . . . ., inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentat prin . . . . . . . . . . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte; 
   - Centrul de diagnostic şi tratament, centrul medical şi centrul de sănătate multifuncţional - unităţi medicale cu personalitate juridică . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentat prin . . . . . . . . . .; 
   - Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . reprezentată prin . . . . . . . . . . în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte. 
   II. Obiectul contractului 
   Art. 1. -   Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi acupunctură, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. 
   III. Servicii medicale de specialitate furnizate 
   Art. 2. -   Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi acupunctură acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 în următoarele specialităţi şi competenţe/atestate de studii complementare - pentru acupunctură şi planificare familială: 
   a) . . . . . . . . . . ; 
   b) . . . . . . . . . . . 
   Art. 3. -   Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură se face de către următorii medici: 
   1. . . . . . . . . . . ; 
   2. . . . . . . . . . . ; 
   3. . . . . . . . . . . ; 
   4. . . . . . . . . . . ; 
    . . . . . . . . . . . 
   IV. Durata contractului 
   Art. 4. -   Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2016. 
   Art. 5. -   Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
   V. Obligaţiile părţilor 
   A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 
   Art. 6. -   Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 
   a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă public în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; 
   b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; 
   c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. 
   d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016 furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; 
   e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
   f) să înmâneze, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare / rapoartele de control/ notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la casa de asigurări de sănătate; 
   g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; 
   h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; 
   i) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 
   j) să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării trimestriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total la nivel naţional de puncte realizat trimestrial, prin afişare pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
   k) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; 
   l) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice şi acupunctură acordate de medici conform specialităţii clinice şi competenţe/atestate de studii complementare confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi care au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, după caz, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   m) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical şi tarif pe serviciu medical consultaţie/caz, în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. 
   B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale 
   Art. 7. -   Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 
   a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
   b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical şi ale asiguratului referitor la respectarea indicatiilor medicale si consecintele nerespectarii acestora; 
   c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
   d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
   e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic; 
   f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de specialitate eliberează o scrisoare medicală în acest sens; 
   g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; 
   h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; 
   i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate; 
   j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; 
   k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
   l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică poate elibera, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru afecţiunile cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate din specialităţile clinice, prescripţia se eliberează în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice. 
   m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acestea se implementează; 
   n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente; 
   o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
   p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; 
   q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate calculate la valoarea minimă garantată; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 
   r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   s) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
   ş) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
   t) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale fără a mai fi necesară o raportare lunară în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. 
   ţ) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; 
   u) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; 
   v) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; 
   w) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi prescripţia medicală care este formular cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează. 
   x) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 
   y) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; 
   z) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; 
   aa) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens; 
   ab) să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia: urgenţelor, afecţiunilor prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 precum şi a serviciilor de planificare familială. Lista cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este prevăzută în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu; 
   ac) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, după caz, a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, după caz, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală este un document tipizat, care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ad) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice recomandate, prin scrisoare medicală, medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului; 
   ae) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; 
   af) să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; 
   ag) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate /adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; 
   ah) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ai) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii. 
   aj) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de bază, dacă asiguratul se prezintă fără bilet de trimitere; în această situaţie furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate şi numai pentru afecţiunile ce fac obiectul programelor de sănătate precum şi pentru asiguraţii care au bilet de trimitere sau a căror afecţiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice/bilet de internare/prescripţii medicale, după caz, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate şi dacă prezentarea la medic nu se încadrează în numărul maxim de consultaţii stabilit conform programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 
   ak) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale; 
   al) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. ak), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate." 
   VI. Modalităţi de plată 
   Art. 8. -   (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu sunt tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical - caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei. 
   (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară; pentru anul 2016 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . . . . . . . . . . lei. 
   (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 . 
   (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 se ajustează în funcţie de: 
   a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea, cu . . . . . . . . . .%*) 
   *) În condiţiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul, respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie. 

   b) gradul profesional medic primar . . . . . . . . . .%. 
   (5)  
   a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de . . . . . . . . . . lei; 
   b) Tariful pe serviciu medical - caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de . . . . . . . . . . lei. 
   (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale - caz de acupunctură este de . . . . . . . . . . lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: 
    Suma anuală contractată este . . . . . . . . . . lei, din care: 
   - Suma aferentă trimestrului I . . . . . . . . . . lei, 
    din care: 
   - luna I . . . . . . . . . . lei 
   - luna II . . . . . . . . . . lei 
   - luna III . . . . . . . . . . lei 
   - Suma aferentă trimestrului II . . . . . . . . . . lei, 
    din care: 
   - luna IV . . . . . . . . . . lei 
   - luna V . . . . . . . . . . lei 
   - luna VI . . . . . . . . . . lei 
   - Suma aferentă trimestrului III . . . . . . . . . . lei, 
    din care: 
   - luna VII . . . . . . . . . . lei 
   - luna VIII . . . . . . . . . . lei 
   - luna IX . . . . . . . . . . lei 
   - Suma aferentă trimestrului IV . . . . . . . . . . lei, 
    din care: 
   - luna X . . . . . . . . . . lei 
   - luna XI . . . . . . . . . . lei 
   - luna XII . . . . . . . . . . lei. 
   Art. 9. -   (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate se face pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse/transmise lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate, la data de . . . . . . . . . . 
    Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 
    Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct. 
   (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale - cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie, în limita sumelor contractate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de . . . . . . . . . . 
    Decontarea lunară a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat dacă numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună mai mic de 8,5, decontarea lunară a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat . . . . . . . . . . lei x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 - număr mediu zile de tratament contractat. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate, corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură - cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă. 
    În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat, odată cu raportarea lunară a activităţii realizate conform contractului. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. 
    Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură. 
    Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 
   (3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: 
   *) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului şi al cabinetelor de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale organizate în structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului. 

   a) Medic 
    Nume: . . . . . . . . . . Prenume: . . . . . . . . . . 
    Grad profesional: . . . . . . . . . . 
    Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal: . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului: . . . . . . . . . . 
    Program zilnic de activitate . . . . . . . . . . ore/zi 
   b) Medic 
    Nume: . . . . . . . . . . Prenume: . . . . . . . . . . 
    Grad profesional: . . . . . . . . . . 
    Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: . . . . . . . . . . 
    Cod numeric personal: . . . . . . . . . . 
    Codul de parafă al medicului: . . . . . . . . . . 
    Program zilnic de activitate . . . . . . . . . . ore/zi 
   c) . . . . . . . . . . 
   VII. Calitatea serviciilor medicale 
   Art. 10. -   Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   VIII. Răspunderea contractuală 
   Art. 11. -   Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 
   Art. 12. - Clauză specială  (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. 
   (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 
   (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 
   IX. Sancţiuni, condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractului 
   Art. 13. -   (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare, se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. 
   (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e) - h), j) - u), v), x), z), ac) - ae) şi af) precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare, avertisment scris; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. 
   (3) În cazul în care se constată în derularea contractului, de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum si de alte organe competente, nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. ab) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. 
   (4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. ai), se aplică următoarele sancţiuni: 
   a) la prima constatare, avertisment scris; 
   b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 5% valoarea de contract pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de specialitate clinică/acupunctură la care acestea au fost înregistrate; 
   c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 10% valoarea de contract pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de specialitate clinică/acupunctură la care acestea au fost înregistrate. 
   (5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. ai) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line. 
   (6) Reţinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (4) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii. 
   (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz. 
   (8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 
   (9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)-(4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie. 
   Art. 14. -   Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: 
   a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale; 
   b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; 
   c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora; 
   d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului; 
   e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; 
   f) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv de servicii de planificare familială şi acupunctură de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control; 
   g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora - cu recuperarea contravalorii acestor servicii; 
   h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 
   i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 7 lit. aa) şi aj); 
   j) odată cu prima constatare după aplicarea măsurilor prevăzute la art. 13 alin. (1), (2) şi (4) precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 13 alin. (3). 
   Art. 15. -   (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 
   a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 
   a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 
   a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz; 
   a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; 
   a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii; 
   a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România; 
   b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; 
   c) acordul de voinţă al părţilor; 
   d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal; 
   e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 16 lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. 
   (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 
   (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. 
   (4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. 
   (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru, după caz. 
   Art. 16. -   Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 
   a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. y), cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia; 
   b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului; 
   c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative; 
   d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor; 
   e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situaţie. 
   Art. 17. -   (1) Situaţiile prevăzute la art. 14 şi la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constată de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 
   (2) Situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 
   X. Corespondenţa 
   Art. 18. -   (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în contract. 
   (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 
   XI. Modificarea contractului 
   Art. 19. -   În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 
   Art. 20. -   Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. 
   Art. 21. -   Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. 
   Art. 22. -   Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . . . . . . . . . . zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. 
    Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. 
   XII. Soluţionarea litigiilor 
   Art. 23. -   (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 
   (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. 
   XIII. Alte clauze 
    . . . . . . . . . . 
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, . . . . . . . . . ., în două exemplare a câte . . . . . . . . . . pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Preşedinte - director general,
. . . . . . . . . .

Director executiv al Direcţiei Economice,
. . . . . . . . . .

Director executiv al
Direcţiei Relaţii Contractuale,
. . . . . . . . . .

Vizat
Juridic, contencios
. . . . . . . . . .
FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .

ACT ADIŢIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice
 

    Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat. 

ANEXA Nr. 10
 
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 

   A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ CUPRINDE: 
   1. Servicii medicale - consultaţii, serii de proceduri - în specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie 
   1.1. Consultaţia medicală de specialitate - iniţială, cuprinde: 
   a. anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
   b. bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare; 
   c. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   d. stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. 
   1.2. Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. 
   1.3. Procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie, care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt: 

Nr. Crt. PROCEDURI SPECIFICE DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
2. Galvanizare
3. Ionizare
4. Curenţi diadinamici
5. Trabert
6. TENS
7. Curenţi interferenţiali
8. Unde scurte
9. Microunde
10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
11. Ultrasunet
12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
13. Magnetoterapie
14. Laserterapie
15. Solux
16. Ultraviolete
17. Curenţi cu impulsuri rectangulare
18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale
19. Contracţia izometrică electrică
20. Stimulare electrică funcţională
21. Băi Stanger
22. Băi galvanice
23. Duş subacval
24. Aplicaţii cu parafină
25. Băi sau pensulaţii cu parafină
26. Masaj regional
27. Masaj segmentar
28. Masaj reflex
29. Limfmasaj
30. Aerosoli individuali
31. Pulverizaţie cameră
32. Hidrokinetoterapie individuală generală
33. Hidrokinetoterapie parţială
34. Kinetoterapie individuală
35. Tracţiuni vertebrale şi articulare
36. Manipulări vertebrale
37. Manipulări articulaţii periferice
38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
39. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
40. Băi de plante
41. Băi de dioxid de carbon şi bule
42. Băi de nămol
43. Mofete naturale
44. Mofete artificiale
45. Împachetare generală cu nămol
46. Împachetare parţială cu nămol
47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
48. Aplicaţie de oscilaţii profunde
49. Speleoterapia/Salinoterapia

    Procedurile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   1.3.1. Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   1.3.2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie, pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat. 
   1.3.3. Seria de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie stabilită de medicul de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie, decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. 
    Pentru o serie de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie cu factori terapeutici naturali. 
   1.4. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie se decontează 3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune. 
   1.5. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - prevăzute în Hotărârean Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, se decontează o consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă. 
   1.6. Consultaţiile de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la prezentele norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.7. În cadrul consultaţiilor recuperare, medicină fizică şi balneologie se pot efectua după caz, următoarele proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente care se efectuează în cabinetul medical: 

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente
1 Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ
2 Podoscopie
3 Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete
4 Administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)
5 Mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară
6 Administrare tratament prin puncţie intravenoasă
7 Puncţii şi infiltraţii intraarticulare
8 Blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)

   1.8. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie este: 

Nr. crt. AFECŢIUNI
1 Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central
2 Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii
3 Boli demielinizante ale sistemului nervos central
4 Afecţiunile nervilor, rădăcinilor şi plexurilor nervoase
5 Polineuropatii şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic
6 Afecţiuni ale joncţiunilor mioneurale şi musculare
7 Paralizia cerebrală şi alte sindroame paralitice
8 Status post infarct miocardic acut
9 Status post accident vascular cerebral
10 Insuficienţa cardiacă clasa NYHA I şi II
11 Boală pulmonară obstructivă cronică clasa I şi II
12 Poliartropatii inflamatorii
13 Artroze
14 Dorsopatii
15 Afecţiuni ale ţesuturilor moi
16 Status post leziuni traumatice
17 Status post intervenţii chirurgicale majore cardiovasculare, neurochirurgicale, ortopedice

   1.9. Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie este de 20 lei. Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie, în cadrul căreia se efectuează minim două proceduri dintre cele prevăzute la punctul 1.7 este de 40 lei. Pentru prestaţia medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%. 
   1.10. Recomandarea pentru serviciile de recuperare, medicină fizică şi balneologie se face pe baza biletului de trimitere eliberat de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie, iar procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie se acordă conform schemei de tratament, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   1.11. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă, cu excepţia poziţiilor 1, 26 - 29, 32 - 34 şi 38, şi este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la lit. A, pct. 1, subpunctul 1.3 din prezenta anexă cu condiţia ca cel puţin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia 1, 26 - 29, 32 - 34 şi 38. Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament. 
    Nu se decontează de casele de asigurări de sănătate serviciile de recuperare, medicină fizică şi balneologie atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastică de întreţinere (fitness, body- building). 
   B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 
   1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie, de consultaţiile prevăzute la lit. A punctul 1, subpunctul 1.1 din prezenta anexă, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate. 
   2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A. din prezenta anexă, numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. 
   3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la lit. A. din prezenta anexă, numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 

ANEXA Nr. 11
 
MODALITĂŢILE DE PLATĂ
în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie
 

   Art. 1. -   (1) Unităţile ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară, cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate, a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicale - consultaţii/zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. 10 la ordin. 
   (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere: numărul de servicii medicale - consultaţii, respectiv tariful pe consultaţie, care este de 20 lei iar tariful pe consultaţie cu efectuare de proceduri este de 40 lei precum şi numărul de servicii medicale - zi de tratament, respectiv tariful pe zi de tratament, care este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu excepţia poziţiilor 1, 26 - 29, 32 - 34 şi 38 şi este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevăzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu condiţia ca cel puţin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia 1, 26 - 29, 32 - 34 şi 38. 
    Pentru prestaţia medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%. În cadrul unei zile de tratament se are în vedere un număr de maximum 4 proceduri pe zi. 
   (3) Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. 11 B la ordin şi se defalchează pe trimestre şi pe luni, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. 
   (4) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, conform prevederilor din anexa nr. 11 B la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la contract. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. 
    Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   (5) Suma neconsumată lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie se redistribuie la acelaşi furnizor prin acte adiţionale pentru lunile următoare, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră şi se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional. 
    Începând cu luna septembrie 2016, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract. 
   (6) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare, medicină fizică şi balneologie, dacă este cazul. 
   (7) În vederea contractării numărului de servicii medicale - consultaţii şi a numărului de zile de tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: 
   a) numărul de servicii medicale - consultaţii de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale - consultaţii rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată în medie de 15 minute, iar pentru o consultaţie în cadrul căreia se efectuează în cabinetul medical proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente este necesară în medie o durată de 30 minute. 
    Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi, numărul de consultaţii poate scade sau creşte corespunzător; 
   b) serviciile medicale zi de tratament care se acordă în bazele de tratament, se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale terapeutice pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. 
   (8) Tarifele au în vedere cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaţii şi zilelor de tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   (9) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2016 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte, respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale - consultaţii şi numărul de zile de tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în anexa nr. 11 B la ordin, precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora s-a/s-au modificat. 
   (10) Decontarea serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   (11) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale - consultaţii şi a numărului de zile de tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia afecţiunilor prevăzute în anexa nr. 13 la ordin care permit prezentarea direct la medicul de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   (12) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi medicii din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de specialitate clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   (13) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate în limita sumelor contractate se face în funcţie de: 
   a) numărul de servicii medicale - consultaţii şi tarifele pe consultaţii prevăzute la alin. (2); 
   b) numărul de zile de tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale, cât şi în bazele de tratament, înmulţit cu tarifele prevăzute la alin. (2). Aceste tarife se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament. 
   Art. 2. -   (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi depune/transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. 
   (2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. 
   Art. 3. -   (1) Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie, care nu se regăsesc în anexa nr. 10 la ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinet, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 
   (2) Medicii din specialitatea de recuperare, medicină fizică şi balneologie încasează contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de bază, dacă asiguratul se prezintă fără bilet de trimitere; în această situaţie furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate şi numai pentru afecţiunile ce fac obiectul programelor de sănătate precum şi pentru asiguraţii care au bilet de trimitere sau a căror afecţiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice/bilet de internare/prescripţii medicale, după caz, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate şi dacă prezentarea la medic se face în cadrul unor consultaţii realizate peste valoarea de contract. 
   Art. 4. -   (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi medici, precum şi alte categorii de personal. Medicii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, utilizând formularul de prescripţie medicală electronică/formularul de prescripţie medicală cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, după caz, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. 
   (2) Pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie, cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv. 
   Art. 5. -   Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. 
   Art. 6. -   (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialităţile clinice, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
    Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. 
    Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. 
   (2) Biletul de trimitere pentru specialităţile clinice este utilizat şi pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie şi este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii. 
    Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie. Furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. 
    Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialităţile clinice de la data la care acesta se implementează. 
   (3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. 
   (4) Furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 
   (5) Furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie recomandă investigaţii paraclinice prin eliberarea biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie investigaţiile şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se implementează. 
   Art. 7. -   (1) Furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii pentru serviciile de recuperare, medicină fizică şi balneologie - serii de proceduri din pachetul de servicii de bază de care au beneficiat asiguraţii pe seria de proceduri; nivelul minim al coplăţii este de 5 lei pe seria de proceduri, iar nivelul maxim este de 10 lei pe seria de proceduri. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare furnizor pe bază de criterii proprii. 
   (2) Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la ordin. 
   Art. 8. -   Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 

ANEXA Nr. 11A
- model - 

    Furnizor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie . . . . . . . . . . 
    Sediul social/Adresa fiscală . . . . . . . . . . 

DECLARAŢIE 

    Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că am |_|/nu am |_| contract de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. 

Data
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal
(semnătura şi ştampila)
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11B
 
CRITERII
privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu
 

CAPITOLUL I
Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu 

    Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 
   1. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
   2. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. 
   3. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului este acoperit prin prezenţa unui medic de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie. 

CAPITOLUL II

 
    La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: 
   A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 40% 
   B. Evaluarea resurselor umane 60% 
   A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 
    Ponderea acestui criteriu este de 40% 
    Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie - obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. 
   a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. 
   b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. 
   c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă: anul fabricaţiei, seria şi numărul, numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. 
   d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare/fişa tehnică. 
   e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. 
    Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-un program de lucru distinct. 
   f) Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii sau Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. 
   g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare, emis conform prevederilor legale în vigoare, pentru dispozitivele medicale din dotare achiziţionate "second hand". Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos, respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. 
   A.1. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut, după cum urmează: 

Nr. crt. Tip aparat Puncte Nr. maxim de proceduri/oră
1. Aparate de electroterapie pentru 1 pacient (cu un canal), vechime 1 - 10 ani 10 puncte 3
2. Aparate de electroterapie pentru 2 pacienţi trataţi simultan, (2 sau mai multe canale) vechime 1 - 10 ani 20 puncte 8
3. Baie galvanică şi alternantă, vechime 1 - 10 ani 20 puncte 2
4. Aparate de magnetoterapie, vechime 1 - 10 ani 10 puncte 3
5. Aparate cu energie luminoasă (laserterapie, ultraviolete, infraroşii), vechime 1 - 10 ani 10 puncte 5
6. Aparate pentru terapie cu unde de soc, vechime 1 - 10 ani 10 puncte 5
7. Aparate de parafină, vechime 1 - 10 ani 10 puncte 3 aplicaţii/ canapea/ pat/ oră
8. Aparate pentru înaltă frecvenţă, vechime 1 - 10 ani 15 puncte 4
9. Aparate pentru drenaj limfatic, vechime 1 - 10 ani 10 puncte 2
10. Aparat pentru ultrasonoterapie, vechime 1 - 10 ani 10 puncte 5
11. Aparat de aerosoli, vechime 1 - 10 ani 10 puncte 4
12. Cadă de hidroterapie, vechime 1 - 10 ani 10 puncte/1 cadă 2
13. Cadă de hidroterapie cu duş subacval sau cu bule, vechime 1 - 10 ani 20 puncte/1 cadă 2
14. Dispozitive de duşuri terapeutice (scoţian, alternativ etc.), vechime 1 - 10 ani 20 puncte/ dispozitiv 2
15. Echipament de elongaţie 15 puncte/ echipament 1

    Se scade din punctajul acordat pentru fiecare aparat, câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului peste 10 ani. 

Nr. crt. Denumire aparat Număr canale An fabricaţie Total puncte/ aparat Total proceduri
pe oră/aparat
1 2 3 4 5
TOTAL PUNCTE: . . . . . . . . . .

   NOTA 1:  
    La contractare, se va ţine cont de: 
   a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat/oră, conform tabelului de mai sus 
   b) numărul maxim de proceduri/oră posibil de efectuat în cadrul programului de lucru de către asistentul de balneofizioterapie cu pregătire superioară sau medie de specialitate, profesorul de cultură fizică medicală, precum şi de către fiziokinetoterapeutul şi kinetoterapeutul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, indiferent de forma de organizare a furnizorului, este de 10 proceduri/oră; numărul maxim de proceduri/oră posibil de efectuat în cadrul programului de lucru de către maseuri şi băieşi care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, indiferent de forma de organizare a furnizorului, este de 2 proceduri/oră. 
    În situaţia în care, numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit. a), punctajul total aferent lit. A.1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit. b) şi numărul de proceduri de la lit. a). 
    În situaţia în care, numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. b) este mai mare decât cel prevăzut la lit. a), se acordă punctajul aferent lit. A.1. 

   A.2. Evaluarea sălii de kinetoterapie: 
   - Suprafaţa utilă a sălii este între 8 - 15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 10 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 3 şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală. 
   - Suprafaţa utilă a sălii este între 16 - 30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 40 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 6 şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/tură. 
   - Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp, folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare = 60 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 8 indiferent de mărimea sălii şi minim doi fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/tură. 
   A.3. Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie 
   - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 30 - 40 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 16 puncte şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/tură; 
   - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 40 - 60 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 30 puncte şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/tură; 
   - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 40 puncte şi minim doi fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/tură. 
    TOTAL puncte resurse tehnice . . . . . . . . . . 
   NOTA 1:  
    Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală în funcţie de dimensiunile sălii/bazinului. Punctajele pentru lit. A.2 şi A.3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (7 ore). Pentru fracţiuni de normă, punctajele aferente lit. A.2 şi A.3 se ajustează proporţional. 
   NOTA 2:  
    Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate. 

   B. Evaluarea resurselor umane: 
    Ponderea acestui criteriu este de 60% 
    Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie - obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. 
    Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat. 
    Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă, iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. 
    Se consideră o normă întreagă astfel: 
   - pentru un medic - 35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) 
   - pentru un asistent balneofizioterapie, maseur, băieş - 40 ore/săptămână (8 ore/zi x 5 zile/săptămână) 
   - pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală, - 35 ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână) 
   a. medic în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie: 
   - medic primar - 20 puncte/medic/1 normă 
   - medic specialist - 18 puncte/medic/1 normă 

Nume şi prenume medic Număr de ore Punctaj

   b. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală - 15 puncte/1 normă 

Nume şi prenume Număr de ore Punctaj

   c. asistent balneofizioterapie - 10 puncte/1 normă 

Nume şi prenume Număr de ore Punctaj

   d. maseur - 10 puncte/1 normă 

Nume şi prenume Număr de ore Punctaj

   e. băieş - 10 puncte/1 normă 

Nume şi prenume Număr de ore Punctaj

    TOTAL PUNCTE . . . . . . . . . . 
    Program de activitate săptămânal al bazei de tratament - 8 ore/zi: 
   - 5 zile/săptămână = 2 puncte 
   - Sub 5 zile/săptămână = 1 punct 
   - Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte 
   - 5 zile/saptămână/mai mult de 8 ore pe zi şi mai puţin de 16 ore pe zi = punctaj proporţional cu programul de activitate declarat 
   - TOTAL puncte . . . . . . . . . . 
    Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. 
    Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzătoare fiecărui criteriu la numărul de puncte obţinut la fiecare criteriu. 
    Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu, rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. 
    Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu. 
    Punctajul obţinut de fiecare furnizor corespunzător fiecărui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. 

ANEXA Nr. 12
- model - 

CONTRACT
de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie
(pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie)
 

   I. Părţile contractante 
    Casa de asigurări de sănătate . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., reprezentată prin preşedinte - director general . . . . . . . . . . 
    şi 
   - unităţile sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, reprezentată prin . . . . . . . . . .; 
   - cabinetul medical de specialitate . . . . . . . . . ., organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentat prin . . . . . . . . . .; 
   - societatea de turism balnear şi de recuperare, medicină fizică şi balneologie, constituită conform Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare medicală, aprobată prin Legea nr. 143/2003 . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . .; 
   - ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului . . . . . . . . . ., inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, reprezentat prin . . . . . . . . . . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte; având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . Centrul de sănătate multifuncţional - unitate cu personalitate juridică . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . .; 
   II. Obiectul contractului 
   Art. 1. -   Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 . 
   III. Serviciile medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie 
   Art. 2. -   Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie asiguraţilor, conform anexei nr. 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, 
   Art. 3. -   Furnizarea serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie se face de către următorii medici: 
   1. . . . . . . . . . . ; 
   2. . . . . . . . . . . ; 
   3. . . . . . . . . . . . 
   Art. 4. -   Serviciile medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie în sistemul asigurărilor de sănătate, se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   IV. Durata contractului 
   Art. 5. -   Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2016. 
   Art. 6. -   Durata prezentului contract se poate prelungi, prin acordul părţilor, pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
   V. Obligaţiile părţilor 
   Art. 7. -   Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 
   a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; 
   b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; 
   c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. 
   d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e- mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; 
   e) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare / rapoartele de control / notele de constatare, dupa caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; 
   f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative, acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; 
   g) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; 
   h) să comunice în format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza. 
   i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; 
   j) să deconteze contravaloarea serviciilor numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   k) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical - consultaţie/zi de tratament, în condiţiile stabilite în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   l) să deconteze serviciile medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere, care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   m) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale recuperare, medicină fizică şi balneologie, contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, în condiţiile respectării prevederilor de la art. 45 alin. (2) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 8. -   Furnizorul de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 
   a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
   b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical şi ale asiguratului referitor la respectarea indicaţiilor medicale şi consecinţele nerespectarii acestora; 
   c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; 
   d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor din H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; 
   e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare, medicină fizică şi balneologie, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic; 
   f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi clinice sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi/sau tratate în ambulatoriu; 
   g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; 
   h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; 
   i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act aditional la contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate; 
   j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; 
   k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
   l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; 
    În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de specialitate clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie poate elibera, după caz, prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru afecţiunile cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie, prescripţia se eliberează în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice; 
   m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acestea se implementează; 
   n) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
   o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; 
   p) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetul de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 
   q) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   r) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
   s) să respecte protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
   ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale fără a mai fi necesară o raportare lunară în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; 
   t) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; 
   ţ) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; 
   u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale; 
   v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice şi de la data la care se implementează formularele electronice menţionate anterior, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; 
   w) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; 
   x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. 
   y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; 
   z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens; 
   aa) să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia afecţiunilor prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. Lista cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie este prevăzută în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu; 
   ab) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, după caz, a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, după caz, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală este un document tipizat, care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   ac) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; 
   ad) să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; 
   ae) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate, după caz. 
   af) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate /adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; 
   ag) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 . 
   ah) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii; 
   ai) să comunice casei de asigurări de sănătate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face în ziua în care se înregistrează această situaţie prin serviciul on-line pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 
   aj) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de bază, dacă asiguratul se prezintă fără bilet de trimitere; în această situaţie furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate şi numai pentru afecţiunile ce fac obiectul programelor de sănătate precum şi pentru asiguraţii care au bilet de trimitere sau a căror afecţiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice/bilet de internare/prescripţii medicale, după caz, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate şi dacă prezentarea la medic nu se încadrează în numărul maxim de consultaţii stabilit conform programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 
   ak) să încaseze sumele reprezentând coplata pentru serviciile de recuperare, medicină fizică şi balneologie - serii de proceduri de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; 
   al) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale; 
   am) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. al), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 
   VI. Modalităţi de plată 
   Art. 9. -   Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie în sistemul asigurărilor de sănătate, este tariful pe serviciu medical - consultaţie/zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie, prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. 
   Art. 10. -   (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: 

Tipul serviciului Numărul de servicii - consultaţii/zile de tratament negociat (orientativ) Tariful pe serviciu medical - consultaţie*)/ zile de tratament*) Valoare
- lei -
0 1 2 3 = 1 x 2
Servicii medicale - Consultaţii
Servicii medicale - Consultaţii cu proceduri
Zile de tratament aferente seriilor de proceduri

   *) Tariful pe serviciu medical - consultaţie şi tariful/zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie sunt cele prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . ./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaţii şi numărului de zile de tratament pentru seria de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie. 

   (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, este de . . . . . . . . . . lei. 
   Art. 11. -   (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, se face pe baza numărului de servicii medicale - consultaţii şi a numărului de zile de tratament recuperare, medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical - consultaţie şi a tarifului pe zi de tratament în limita sumelor contractate în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de . . . . . . . . . . . Tarifele pe zi de tratament se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 4/zi, în caz contrar tarifele se reduc proporţional conform formulei: nr. proceduri recomandate şi efectuate pe zi/4 x tarif pe zi de tratament. 
    Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.