Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003  

În vigoare de la 28 februarie 2003

Consolidarea din data de 19 ianuarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 50/2016;
Ultimul amendament în 07 aprilie 2016.


    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

   Art. 1. -  În sensul prezentei legi: 
   a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; 
   b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale; 
   c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical; 
   d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; 
   e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului. 
   Art. 2. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 3. -  
    Unităţile trebuie să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale. 
    Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 
   Art. 3. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 2. -  
   (1) Unităţile trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală. 
   (2) Fiecare unitate trebuie să cuprindă în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prevederi referitoare la obligaţia personalului angajat privind dreptul pacienţilor la respect ca persoane umane. 
    Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare. 

CAPITOLUL II
Dreptul pacientului la informaţia medicală 

   Art. 4. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 1. -  
    Unităţile sanitare, denumite în continuare unităţi, furnizori de servicii medicale, atât din sectorul public, cât şi din cel privat, care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii medicale, au obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la: 
   a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea; 
   b) identitatea şi statutul profesional al salariaţilor din cadrul unităţii sanitare, furnizor de servicii medicale; 
   c) regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi; 
   d) starea de sănătate; 
   e) intervenţiile medicale propuse; 
   f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată; 
   g) alternativele existente la procedurile propuse; 
   h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică referitoare la diagnosticul şi tratamentul afecţiunii pacientului; 
   i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale; 
   j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate. 
    Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. 
   Art. 5. -  (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. 
   (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării. 
   Art. 6. -  Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. 
   Art. 7. -  Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. 
   Art. 8. -  Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. 
   Art. 9. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 11. -  
   (1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. 
   (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului "Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale", prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. 

ANEXA Nr. 5
la norme 

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale 

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), cod numeric personal . . . . . . . . . ., îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea mea de sănătate şi datele mele medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză. 
    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reprezentantului legal), cod numeric personal . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al pacientului* . . . . . . . . . ., îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea acestuia de sănătate şi datele sale medicale să fie comunicate către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză. 
   * Se completează în cazul minorilor sau al majorilor fără discernământ, precum şi în cazul majorilor cu pierdere temporară a capacităţii de exerciţiu. 

Numele şi prenumele persoanei/persoanelor indicate de pacient/reprezentant legal Calitatea persoanei
(grad de rudenie/altă relaţie)
1.
2.
. . .
X . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
(semnătura pacientului/reprezentantului legal care îşi exprimă acordul pentru comunicarea datelor medicale personale ale pacientului reprezentat)
 
Am retras accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei . . . . . . . . . . .
X . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
(semnătura pacientului/reprezentantului legal care îşi exprimă retragerea acordului pentru comunicarea datelor medicale)
 
    Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. 
   Art. 10. -  Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului. 
   Art. 11. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 16. -  
   (1) La cererea pacienţilor internaţi, unităţile cu paturi trebuie să asigure condiţiile necesare pentru obţinerea de către aceştia a altor opinii medicale, precum şi pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditaţi din afara unităţii. 
   (2) Plata serviciilor medicale acordate pacienţilor internaţi de către medicii prevăzuţi la alin. (1) se efectuează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
    Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 
   Art. 12. -   Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată. 

CAPITOLUL III
Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală 

   Art. 13. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 4. -  
    În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale. 
    Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 
   Art. 14. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 5. -  
    În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu îşi poate exprima voinţa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinţei, dacă aceasta este cunoscută. 
    Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia. 
   Art. 15. -  În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar. 
   Art. 16. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016
Art. 6. -
 

   (1) În situaţia în care pentru efectuarea unei intervenţii medicale se solicită consimţământul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacităţii sale de înţelegere. 
    În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 
   Art. 17. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016
Art. 6. -
 

   (2) În situaţia în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, unităţile au obligaţia efectuării în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
   (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. 
   (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator. 
   Art. 18. -  Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 
   Art. 19. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 8. -  
   (1) Participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa poate fi realizată numai după obţinerea consimţământului reprezentanţilor legali şi numai în situaţia în care cercetarea respectivă este efectuată şi în interesul pacientului. 
   (2) Acordul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale la învăţământul medical şi se exprimă în scris, prin completarea formularului "Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învăţământul medical", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme. 

ANEXA Nr. 2
la norme 

Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la învăţământul medical 

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), cod numeric personal . . . . . . . . . ., îmi exprim acordul de a participa la învăţământul medical şi pentru ca informaţiile de specialitate despre starea mea de sănătate să fie folosite în procesul de învăţământ, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză. 
    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reprezentantului legal) cod numeric personal . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al pacientului*. . . . . . . . . ., îmi exprim acordul pentru participarea acestuia la învăţământul medical şi pentru ca informaţiile de specialitate despre starea sa de sănătate să fie folosite în procesul de învăţământ, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză. 
   * Se completează în cazul minorilor sau majorilor fără discernământ, precum şi în cazul majorilor cu pierdere temporară a capacităţii de exerciţiu. 
X . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
(semnătura pacientului/reprezentantului legal care îşi exprimă acordul pentru participarea la învăţământul medical)
 
    Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 
   Art. 20. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 7. -  
   (1) Fotografierea sau filmarea pacienţilor în unităţi, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimţământul acestora. 
   (2) În toate situaţiile care nu sunt prevăzute la alin. (1) unităţile sunt obligate să asigure obţinerea consimţământului scris pacientului, prin completarea formularului "Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare", prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme. 

ANEXA Nr. 1
la norme 

Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare 

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), cod numeric personal . . . . . . . . . ., îmi exprim acordul de a fi filmat/fotografiat în incinta unităţii medicale în scopuri care le exclud pe cele medicale, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză. 
X . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
(semnătura pacientului care îşi exprimă acordul pentru filmare/fotografiere)
 
    Subsemnatul, . . . . . . . . . ., medicul în grija căruia se află pacientul, sunt de acord ca acesta să fie filmat/fotografiat în incinta unităţii medicale, acest fapt nefiind de natură a dăuna pacientului. 
X . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
(semnătura medicului care îngrijeşte pacientul)
 
    Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 

CAPITOLUL IV
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor
şi viaţa privată a pacientului
 

   Art. 21. -  Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 
   Art. 22. -  Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
   Art. 23. -  În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 
   Art. 24. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 9. -  
   (1) Unităţile trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale. 
   (2) Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituţiei medicale în scris, prin completarea formularului "Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale", prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme. 
   (3) Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unităţile sanitare în termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării. 
   (4) Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face după completarea de către pacient a formularului "Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme. 

ANEXA Nr. 3
la norme 

Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale 

    Către . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei medicale) 
    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), cod numeric personal . . . . . . . . . ., vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea mea de sănătate şi la actele medicale efectuate: 
    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reprezentantului legal), cod numeric personal . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al pacientului* . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate: 
   * În cazul minorilor, majorilor fără discernământ şi a majorilor cu pierdere temporară a capacităţii de exerciţiu. 

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele împuternicitului), cod numeric personal . . . . . . . . . ., în calitate de împuternicit al pacientului* . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate: 
   * Se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale. 

Documente medicale solicitate în copie:
1.
2.
. . .
X . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
(semnătura persoanei care a solicitat documentele medicale)
 

ANEXA Nr. 4
la norme 

Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale 

    Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., declar că mi-au fost înmânate în urma solicitării mele adresate instituţiei medicale . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei medicale) copii ale următoarelor documente: 
Documente medicale înmânate în copie:
1.
2.
. . .
X . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
(semnătura persoanei care a primit copii ale documentelor medicale)
 
    Pacientul are acces la datele medicale personale. 
   Art. 25. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 10. -  
   (1) În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora. 
   (2) În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacienţilor influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unităţile le pot utiliza, dar numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică. 
   (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. 
   (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică. 

CAPITOLUL V
Drepturile pacientului în domeniul reproducerii 

   Art. 26. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 12. -  
    În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei. 
    Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei. 
   Art. 27. -  Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare. 
   Art. 28. -  (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26. 
   (2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii. 
    Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 13. -  
    În asigurarea serviciilor din domeniul sănătăţii reproducerii, unităţile trebuie să asigure condiţiile necesare alegerii de către pacienţi a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficienţei şi lipsei de riscuri. 
   (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. 

CAPITOLUL VI
Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale 

   Art. 29. -  (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. 
   (2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului. 
   Art. 30. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 14. -  
   (1) Unităţile au obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului numai dacă dispun de dotările necesare şi de personal acreditat. 
   (2) Intervenţiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absenţa condiţiilor prevăzute la alin. (1) numai în cazuri de urgenţă apărute în situaţii extreme. 
   (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. 
   (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme. 
   Art. 31. -  Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 
   Art. 32. -  Pus în aplicare la data de 15/12/2016 prin Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 

   Art. 15. -  
    Unităţile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei şi al prietenilor, de suport spiritual şi material pe tot parcursul îngrijirilor medicale. 
    Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. 
   Art. 33. -  Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului. 
   Art. 34. -  (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective. 
   (2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii. 
   Art. 35. -  (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. 
   (2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. 
   Art. 36. -  Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu. 

CAPITOLUL VII
Sancţiuni 

   Art. 37. -  Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale. 

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

   Art. 38. -  (1) Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării, precum şi situaţia existentă cu una optimă. 
   (2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii. 
   (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   Art. 39. -  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   Art. 40. -  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 şi 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 


PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 


p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC


    Bucureşti, 21 ianuarie 2003. 
    Nr. 46.