Guvernul României - Hotărâre nr. 161/2016 din 16 martie 2016

Hotărârea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 

În vigoare de la 01 iulie 2016

Consolidarea din data de 19 ianuarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 23 martie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 200/2016; HG 432/2016; HG 713/2016; HG 792/2016;
Ultimul amendament în 28 octombrie 2016.


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 221 alin. (1) lit. c) şi d) şi al art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

   Art. 1. -   (1) Se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2016-2017, prevăzute în anexa nr. 1. 
   (2) Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 2. 
   Art. 2. -   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2016. 
   Art. 3. -   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
   Art. 4. -   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

    Bucureşti, 16 martie 2016. 
    Nr. 161. 

ANEXA Nr. 1  

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII ŞI PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ 

CAPITOLUL I
Pachetul minimal de servicii 

   A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 
   1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; 
   1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic; 
   1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei; 
   1.4. consultaţiile de planificare familială; 
   1.5. servicii de prevenţie; 
   1.6. activităţi de suport. 
   1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie. 
   1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. 
   1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. 
   1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei: 
   a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 
   b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 
   c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 
   d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 
   e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. 
   1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre- şi posttestare HIV şi lues a femeii gravide. 
   1.3.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în: 
   a) consilierea persoanei privind planificarea familială; 
   b) indicarea unei metode contraceptive. 
   1.4.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la lit. a) sau serviciile prevăzute la lit. a) şi b) şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană. 
   1.5. Serviciile de prevenţie - consultaţie preventivă; 
    Condiţiile acordării acestora de către medicul de familie se detaliază în norme. 
   1.6. Activităţile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, în condiţiile stabilite prin norme. 
   2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport, altele decât cele de la pct. 1.6. 
   B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 
   1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; 
   1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic; 
   1.3. consultaţii de supraveghere a evoluţiei sarcinii şi lehuziei. 
   1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000. 
   1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. 
   1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei, o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere 
   2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate. 
   C. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
   1. Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare. 
   1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: 
   a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; 
   b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului; 
   c) naşterea. 
   1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: 
   a) urgenţă medico-chirurgicală; 
   b) epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare. 
   1.3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă. 
   D. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT 
   1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, al centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate 
   2. Transport sanitar neasistat 
    Transportul sanitar neasistat include: 
   2.1. transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege; 
   2.2. transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu; 
   2.3. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări postaccidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări caşectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status postrevascularizare miocardică prin by-pass aortocoronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţii cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţi oxigenodependenţi, cu malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arteriovenoase - rupte neoperate, malformaţii arteriovenoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ; 
   2.4. transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei; 
   2.5. transportul persoanelor peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. 
   E. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ 

Cod Acte terapeutice
4. Pansament calmant/drenaj endodontic
6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie
10.*) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei
*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.
11. Decapuşonarea la copii
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare
14.**) Reparaţie proteză
**) Se acordă o dată pe an.
14.1**) Rebazare proteză
**) Se acordă o dată pe an.
22.***) Reparaţie aparat ortodontic
***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.

   1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la codul 22. 
   2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4. 
   3. Condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.  

CAPITOLUL II
Pachetul de servicii de bază 

   A. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 
   1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. servicii medicale curative pentru urgenţe medico- chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice; 
   1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie; 
   1.3. servicii medicale la domiciliu; 
   1.4. servicii medicale adiţionale; 
   1.5. activităţi de suport; 
   1.6. servicii de administrare de medicamente. 
   1.1. Servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice 
   1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu, atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. 
   1.1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice, care cuprinde: 
   a) anamneza, examenul clinic general; 
   b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   c) recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare; 
   d) manevre de mică chirurgie, după caz; 
   e) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
   f) bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie; 
   g) recomandare pentru tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz; 
   h) recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii şi preventorii, după caz; 
   i) recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz; 
   j) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz. 
   1.1.2.1. Consultaţiile la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizările unor afecţiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la pct. 1.3. 
   1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice se vor realiza pe bază de programare pentru: 
   a) supravegherea evoluţiei bolii; 
   b) continuitatea terapiei; 
   c) screeningul complicaţiilor; 
   d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea. 
   1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu, conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor pct. 1.3. 
   1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi 
   1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele: 
   a) evaluarea iniţială a cazului nou-depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate include 3 consultaţii la medicul de familie - bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului - recomandare pentru investigaţii paraclinice şi bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie; 
   b) monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultaţii programate, care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament. 
   1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi managementul bolii cronice de rinichi se detaliază în norme. 
   1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice sunt: 
   1.2.1. Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani, privind: 
   a) creşterea şi dezvoltarea; 
   b) starea de nutriţie şi practicile nutriţionale; 
   c) depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform normelor. 
   1.2.1.1. Consultaţiile se acordă după cum urmează: 
   a) la externarea din maternitate şi o lună - la domiciliul copilului; 
   b) la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24 şi 36 de luni; 
   c) o dată pe an de la 4 la 18 ani. 
   1.2.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: 
   a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 
   b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. 
    În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; 
   c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 
   d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 
   e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. 
   1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre- şi post testare HIV şi lues a femeii gravide. 
   1.2.2.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală - se vor realiza după cum urmează: 
   1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată la 3 ani, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor pct. 1.2.3.2. 
   1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani - anual, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform normelor. 
   1.2.3.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.2.4. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000. 
   1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. 
   1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: 
   a) consilierea femeii privind planificarea familială; 
   b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 
   1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.2.5 lit. a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.2.5 lit. a) şi b) şi se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. 
   1.3. Consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu. 
    Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase şi lehuzelor. 
    Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului. 
   1.3.1. Consultaţiile la domiciliu se acordă de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie, astfel: maximum două consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum 4 consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă. 
   1.3.2. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor - maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi 
   1.3.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.4. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz. 
   1.4.1. Serviciile adiţionale sunt: 
   a) efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate; 
   b) ecografie generală - abdomen şi pelvis. 
   1.4.1.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme, în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice. 
   1.5. Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate şi avize epidemiologice pentru (re) intrare în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului. 
   1.5.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.6. Serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. 
   B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 
   1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: 
   1.1. servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; 
   1.2. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice; 
   1.3. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice; 
   1.4. depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic; 
   1.5. servicii de planificare familială; 
   1.6. servicii diagnostice şi terapeutice; 
   1.7. servicii de sănătate conexe actului medical; 
   1.8. servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei. 
   1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. 
   1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat, primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 - 18 ani pentru care se acordă maximum 2 consultaţii. 
   1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice cuprinde: 
   a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
   b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
   d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; 
   e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; 
   f) bilet de internare, după caz; 
   g) bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz; 
   h) eliberare de concediu medical, după caz; 
   i) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz. 
   1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice se acordă maximum 3 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. 
   1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie, în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere. 
   1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital se acordă maximum două consultaţii pentru: 
   a) urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării; 
   b) efectuarea unor manevre terapeutice; 
   c) după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului. 
   1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial, precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit. 
   1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la pct. 1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere. 
   1.3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice cuprinde: 
   a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
   b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 
   d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; 
   e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; 
   f) evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare; 
   g) bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz; 
   h) eliberare de concediu medical, după caz. 
   1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se acordă pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună. 
   1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite prin norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere. 
   1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital se acordă maximum două consultaţii pentru: 
   a) urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării; 
   b) efectuarea unor manevre terapeutice; 
   c) după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului. 
   1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial, precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit. 
   1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere. 
   1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie, în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC şi al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate efectuează în cabinet proceduri/recomandă, după caz, investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. 
   1.3.6. Condiţiile acordării consultaţiilor prevăzute la pct. 1.3 se stabilesc prin norme. 
   1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000. 
   1.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. 
   1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: 
   a) consilierea femeii privind planificarea familială; 
   b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc; 
   c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar; 
   d) tratamentul complicaţiilor. 
   1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5 lit. a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5 lit. a)-d) şi se acordă patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. 
   1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.5.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.6. Servicii diagnostice şi terapeutice 
    Procedurile diagnostice şi terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii
A. Proceduri diagnostice simple
1 biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia
2 biometrie
3 explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)
4 recoltare pentru test Babeş-Papanicolau
5 EKG standard
6 peak-flowmetrie
7 spirometrie
8 pulsoximetrie
9 teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ)
10 teste de provocare nazală, oculară, bronşică
11 teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste)
12 test la ser autolog
13 testare cutanată la anestezice locale
14 testare cutanată alergologică patch (alergia de contact)
15 examinare cu lampa Wood
16 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ
17 măsurarea forţei musculare cu dinamometrul
18 teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)
19 teste clinice (eds, scor miastenic, updrs, mms, raisberg)
20 recoltare material bioptic
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie
1 determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie
2 tonometrie; pahimetrie corneeană
3 explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie
4 foniatrie
5 audiogramă*)
*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.
6 examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)
7 dermatoscopie
8 electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)
9 tensiune arterială continuă - holter TA
10 EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt
11 EEG standard
12 spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
13 osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete
14 electromiograma
15 evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii
C. Proceduri diagnostice complexe
1 examen electroneuromiografic cu ac
2 determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice)
3 examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping
4 examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex)
5 examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate
6 endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz
7 endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz
8 colposcopia
9 monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple
1 extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior
2 incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal
3 tratamentul chirurgical al pingueculei
4 tratamentul chirurgical al pterigionului
5 sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;
6 injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente
7 criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală
8 cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului
9 tamponament posterior şi/sau anterior ORL
10 extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe
11 aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie
12 tratament chirurgical al traumatismelor ORL
13 oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie
14 terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale
15 inserţia dispozitivului intrauterin
16 fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate
17 crioterapia în leziuni cutanate
18 tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)
19 terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%
20 terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II
21 terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%
22 terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)
23 terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate
24 terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei
25 terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)
26 terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval
27 terapia chirurgicală a hidrosadenitei
28 terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic
29 terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos
30 terapia chirurgicală a granulomului ombilical
31 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii
32 tratamentul plăgilor
33 terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)
34 tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe
1 tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)
2 tratament cu laser al polului anterior, polului posterior
3 tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom
4 extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare
5 manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col
6 cauterizare de col uterin
7 diatermocoagularea colului uterin
8 electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune
9 terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval
10 terapia chirurgicală a flegmoanelor
11 terapia chirurgicală a hematomului
12 dilataţia stricturii uretrale
13 criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple
1 aerosoli/şedinţă (maximum 3 şedinţe)
2 toaleta auriculară unilateral (două proceduri)
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie
1 fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maximum 4 şedinţe)
2 fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maximum 4 şedinţe)
3 mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară
4 probe de repoziţionare vestibulară
5 imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă
7 infiltraţii nervoase regionale
8 instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe
1 puncţii şi infiltraţii intraarticulare
2 instilaţia uterotubară terapeutică
3 blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)
I. Tratamente ortopedice medicale
1 tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
2 tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară
3 tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare
4 tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă
5 tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă
6 tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg
7 tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale
J. Terapii psihiatrice
1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială
2 psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii)
3 psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)
4 terapia cognitiv-comportamentală
K. Terapii de genetică medicală
1 Sfat genetic

   1.7. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice: 
   a) neurologie şi neurologie pediatrică; 
   b) otorinolaringologie; 
   c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică; 
   d) reumatologie; 
   e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică; 
   f) oncologie medicală; 
   g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 
   h) hematologie; 
   i) nefrologie. 
   1.7.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical: 
   a) Neurologie şi neurologie pediatrică: 
   a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: 
   a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 
   a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; 
   a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; 
   a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped; 
   a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: 
   a3.1) kinetoterapie individuală; 
   a3.2) kinetoterapie de grup; 
   a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate. 
   b) Otorinolaringologie: 
   b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: 
   b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 
   b1.2) consiliere psihologică clinică; 
   b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: 
   b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped; 
   b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire - şedinţă. 
   c) Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică: 
   c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: 
   c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 
   c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; 
   c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist; 
   c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist; 
   c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped; 
   c3) servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică, pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: 
   c3.1) kinetoterapie individuală; 
   c3.2) kinetoterapie de grup; 
   c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate. 
   d) Reumatologie - servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: 
   d1) kinetoterapie individuală; 
   d2) kinetoterapie de grup; 
   d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate. 
   e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică: servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: 
   e1) kinetoterapie individuală; 
   e2) kinetoterapie de grup; 
   e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate. 
   f) Oncologie medicală: serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice. 
   g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat. 
   h) Hematologie: serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice. 
   i) Nefrologie: serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică - dializă. 
   1.7.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui plan recomandat de medicul de recuperare, medicină fizică şi balneologie prin scrisoare medicală. 
   1.7.3. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere. 
   1.8.1. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme. 
   2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme. 
   3. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratament 
   3.1. Consultaţia de acupunctură: se acordă o singură consultaţie pentru fiecare cură de tratament. 
   3.2. Cura de tratament: se acordă maximum 2 cure/an calendaristic pe asigurat. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament. 
   3.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic. 
   3.4. Condiţiile acordării serviciilor de acupunctură se stabilesc prin norme. 
   C. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 
   1. Servicii medicale - consultaţii, serii de proceduri - în specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   1.1. Consultaţia medicală de specialitate iniţială cuprinde: 
   a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 
   b) bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare; 
   c) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 
   d) stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical şi de recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. 
   1.2. Consultaţia de reevaluare se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri, la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. 
   1.3. Procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt: 

Nr. crt. Proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie
1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
2. Galvanizare
3. Ionizare
4. Curenţi diadinamici
5. Trabert
6. TENS
7. Curenţi interferenţiali
8. Unde scurte
9. Microunde
10. Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
11. Ultrasunet
12. Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
13. Magnetoterapie
14. Laserterapie
15. Solux
16. Ultraviolete
17. Curenţi cu impulsuri rectangulare
18. Curenţi cu impulsuri exponenţiale
19. Contracţia izometrică electrică
20. Stimulare electrică funcţională
21. Băi Stanger
22. Băi galvanice
23. Duş subacval
24. Aplicaţii cu parafină
25. Băi sau pensulaţii cu parafină
26. Masaj regional
27. Masaj segmentar
28. Masaj reflex
29. Limfmasaj
30. Aerosoli individuali
31. Pulverizaţie cameră
32. Hidrokinetoterapie individuală generală
33. Hidrokinetoterapie parţială
34. Kinetoterapie individuală
35. Tracţiuni vertebrale şi articulare
36. Manipulări vertebrale
37. Manipulări articulaţii periferice
38. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
39. Băi minerale (sulfuroase, clorurosodice, alcaline)
40. Băi de plante
41. Băi de dioxid de carbon şi bule
42. Băi de nămol
43. Mofete naturale
44. Mofete artificiale
45. Împachetare generală cu nămol
46. Împachetare parţială cu nămol
47. Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
48. Aplicaţie de oscilaţii profunde
49. Speleoterapia/Salinoterapia

   1.3.1. Perioada pentru care se acordă procedurile specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie este de maximum 21 de zile/an/asigurat atât la copii, cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază, la recomandarea medicului de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
   1.3.2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie pentru fiecare perioadă de tratament se vor acorda o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat. 
   1.3.3. Seria de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie stabilită de medicul de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care două proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie cu factori terapeutici naturali. 
   1.4. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi balneologie, asiguratul beneficiază de 3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune. 
   1.5. Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, se acordă o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă. 
   1.6. Consultaţiile de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, cu excepţia consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. 
   1.7. Lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică şi balneologie este: 

Nr. crt. Afecţiuni
1. Atrofii sistemice afectând în special sistemul nervos central
2. Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii
3. Boli demielinizante ale sistemului nervos central
4. Afecţiunile nervilor, rădăcinilor şi plexurilor nervoase
5. Polineuropatii şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic
6. Afecţiuni ale joncţiunilor mioneurale şi musculare
7. Paralizia cerebrală şi alte sindroame paralitice
8. Status post infarct miocardic acut
9. Status post accident vascular cerebral
10. Insuficienţa cardiacă clasa NYHA I şi II
11. Boală pulmonară obstructivă cronică clasa I şi II
12. Poliartropatii inflamatorii
13. Artroze
14. Dorsopatii
15. Afecţiuni ale ţesuturilor moi
16. Status post leziuni traumatice
17. Status post intervenţii chirurgicale majore cardiovasculare, neurochirurgicale, ortopedice

   1.8. Condiţiile acordării serviciilor de recuperare, medicină fizică şi balneologie se stabilesc în norme. 
   D. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ 

Cod Acte terapeutice
1.*) Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic şi igienizarea.
*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.
2. Tratamentul cariei simple
2.1. Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei
3. Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie
4. Pansament calmant/drenaj endodontic
5. Tratamentul gangrenei pulpare
6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie
8. Extracţia dinţilor temporari cu anestezie
9. Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie
10.**) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei
**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.
11. Decapuşonarea la copii
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare
13.***) Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă
***) Se acordă o dată la 4 ani.
14.****) Reparaţie proteză
****) Se acordă o dată pe an.
14.1.****) Rebazare proteză
****) Se acordă o dată pe an.
15. Element protetic fizionomic (acrilat/compozit)
16. Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat/compozit)
17. Reconstituire coroană radiculară
18.*****) Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină
19. Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă
20.*****) Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale
21. Şlefuirea în scop ortodontic/dinte
22.*****) Reparaţie aparat ortodontic
*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dentofacială.
23. Menţinătoare de spaţiu mobile
24.******) Sigilare/dinte
******) O procedură decontată la 2 ani.

   1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la codurile 18, 20 şi 22. 
   2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la codurile 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 14.1 şi 22. 
   3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1., 4 şi 24. 
   4. Condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme. 
   5. Formula dentară este prevăzută în norme. 
   E. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 
   1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator 

Nr. crt. Cod Denumirea analizei de laborator
Hematologie
1. 2.6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin
4. 2.6040 VSH
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
8. 2.6101 Timp Quick şi INR (International Normalised Ratio)
9. 2.6102 APTT
10. 2.6103 Fibrinogenemie
Biochimie - serică şi urinară
11. 2.1002 Proteine totale serice
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice
13. 2.10063 Feritină serică
14. 2.1011 Uree serică
15. 2.1012 Acid uric seric
16. 2.1014 Creatinină serică
17. 2.1015 Bilirubină totală
18. 2.1016 Bilirubină directă
19. 2.1020 Glicemie
20. 2.10303 Colesterol seric total
21. 2.10304 HDL colesterol
22. 2.10305 LDL colesterol
23. 2.10306 Trigliceride serice
24. 2.10402 TGP
25. 2.10403 TGO
26. 2.10404 Creatinkinaza CK
27. 2.10406 Gama GT
28. 2.10409 Fosfatază alcalină
29. 2.10500 Sodiu seric
30. 2.10501 Potasiu seric
31. 2.10503 Calciu seric total
32. 2.10504 Calciu ionic seric
33. 2.10505 Magneziemie
34. 2.10506 Sideremie
35. 2.10507 Fosfor (fosfat seric)
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment)
37. 2.2604 Dozare proteine urinare
38. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară)
39. 2.2622 Dozare glucoză urinară
40. 2.2623 Creatinină urinară
Imunologie
41. 2.2500 TSH
42. 2.2502 FT4
43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH)
44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH)
46. 2.2514 Cortizol
47. 2.2521 Testosteron
48. 2.2522 Estradiol
49. 2.2523 Progesteron
50. 2.2525 Prolactină
51. 2.327091 Anti-HAV IgM
52. 2.327092 Ag HBs (screening)
53. 2.327093 Anti HCV
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă
55. 2.40000 ASLO
56. 2.40010 VDRL sau RPR
57. 2.40013 Confirmare TPHA
58. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori
59. 2.430011 Complement seric C3
60. 2.430012 Complement seric C4
61. 2.43010 IgG seric
62. 2.43011 IgA seric
63. 2.43012 IgM seric
64. 2.43014 IgE seric
65. 2.40053 Proteina C reactivă
66. 2.43040 Factor reumatoid
67. 2.43044 ATPO
68. 2.43135 PSA
69. 2.43136 free PSA
Microbiologie
Exsudat faringian
70. 2.3025 Examen bacteriologic exsudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
71. 2.50102 Examen fungic exsudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examen urină
72. 2.3100 Urocultură - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene materii fecale
73. 2.3062 Coprocultură - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
75. 2.5100 Examen coproparazitologic
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte
Examene din secreţii vaginale
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii uretrale
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii otice
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii nazale
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii conjunctivale
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
86. 2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din colecţie purulentă
87. 2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă - examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
89. 2.313 Antibiogramă
90. 2.502 Antifungigramă
Examinări histopatologice şi citologice
91. 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)
92. 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)
93. 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri)
94. 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4 - 6 blocuri)
95. 2.9030 Teste imunohistochimice
96. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)
97. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
98. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie

    Condiţiile acordării investigaţiilor paraclinice - analize de laborator se stabilesc prin norme. 
   2. Lista investigaţiilor paraclinice - radiologie, imagistică, medicină nucleară şi explorări funcţionale 

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/explorare funcţională
I. Radiologie - Imagistică medicală
A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1 Examen radiologic cranian standard
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri
4 Radiografie de membre:
a) Braţ
b) Cot
c) Antebraţ
d) Pumn
e) Mână
f) Şold
g) Coapsă
h) Genunchi
i) Gambă
j) Gleznă
k) Picior
l) Calcaneu
5. Examen radiologic articulaţii sacroiliace
6. Examen radiologic centură scapulară
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment
8. Examen radiologic torace ansamblu
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice
10. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ
11. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast
12. Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast
13. Examen radiologic colon dublu contrast
14. Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
15. Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
16. Cistografie de reflux cu substanţă de contrast
17. Pielografie
18. Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast
19. Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast
20. Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast
21. Radiografie retroalveolară
22. Radiografie panoramică
23. Mamografie în două planuri/pentru un sân
24. Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
25. Osteodensitometrie segmentară (DXA)
2. Investigaţii neiradiante
26. Ecografie generală (abdomen + pelvis)
27. Ecografie abdomen
28 Ecografie pelvis
29. Ecografie transvaginală/transrectală
30. Ecografie de vase (vene)
31. Ecografie de vase (artere)
32. Ecografie ganglionară
33. Ecografie transfontanelară
34. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi
35. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
36. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
37. Senologie imagistică - ecografie
38. Ecocardiografie
39. Ecocardiografie + Doppler
40. Ecocardiografie + Doppler color
41. Ecocardiografie transesofagiană
B. Investigaţii de înaltă performanţă
42. CT craniu nativ
43. CT buco-maxilo-facial nativ
44. CT regiune gât nativ
45. CT regiune toracică nativ
46. CT abdomen nativ
47. CT pelvis nativ
48. CT coloană vertebrală nativ/segment
49. CT membre nativ/membru
50. CT mastoidă
51. CT sinusuri
52. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
53. CT hipofiză cu substanţă de contrast
54. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
55. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
56. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
57. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
58. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
59. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment
60. CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/membru
61. CT ureche internă
62. Uro CT
63. Angiografie CT membre
64. Angiografie CT craniu
65. Angiografie CT regiune cervicală
66. Angiografie CT torace
67. Angiografie CT abdomen
68. Angiografie CT pelvis
69. Angiocoronarografie CT
70. RMN craniocerebral nativ
71. RMN sinusuri
72. RMN torace nativ
73. RMN gât nativ
74. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ
75. RMN abdominal nativ
76. RMN pelvin nativ
77. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)
78. RMN umăr nativ
79. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast
80. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast
81. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
82. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
83. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast
84. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
85. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
86. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast
87. RMN cord nativ
88. RMN cord cu substanţă de contrast
89. RMN hipofiză cu substanţă de contrast
90. Uro RMN cu substanţă de contrast
91. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
92. Angiografia RMN artere renale sau aorta
93. Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)
94. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
95. RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
96. Colangio RMN
97. RMN sâni nativ
98. RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast
II. Explorări funcţionale
99. EKG
100. Holter TA
101. Spirometrie
102. Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
103. Peak-flowmetrie
104. Electroencefalografia (EEG)
105. Electromiografie (EMG)
106. Testul de efort pentru evaluarea funcţiei respiratorii
107. Spirometrie de efort
108. Bronhospirometrie
109. Teste de provocare inhalatorii
110. Înregistrare ECG continuă ambulatorie, holter
III. Medicină nucleară
111. Scintigrafia renală
112. Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală - 30/90 min. de la inj.)
113. Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)
114. Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)
115. Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară
116. Scintigrafia osoasă localizată
117. Scintigrafia osoasă completă
118. Scintigrafia hepatobiliară
119. Scintigrafia tiroidiană
120. Scintigrafia paratiroidiană

    Condiţiile/Criteriile acordării investigaţiilor paraclinice - radiologie, imagistică, medicină nucleară şi explorări funcţionale se stabilesc prin norme. 
   F. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
   1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare. 
   2. În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de: 
   a) spitalizare continuă; 
   b) spitalizare de zi. 
   3. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: 
   a) naştere; 
   b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; 
   c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament; 
   d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor- spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani; 
   e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi. 
   4. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt: 
   a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient; 
   b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului; 
   c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice; 
   d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală. 
   5. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate. 
   6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, după caz. 
   7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile şi criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme. 
   8. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: 
   a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă; 
   b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu. 
   9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu. 
   10. Afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi: 
   a) afecţiunile şi procedurile prevăzute în norme; 
   b) afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei; 
   c) instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriţiei enterale; 
   d) proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor; 
   e) instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate şi/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor; 
   f) afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
    Litera va fi modificată prin Hotărâre 18/2017 la 01/03/2017, după cum urmează: 
   f) afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
   g) HIV/SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor. 
   11. Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă şi de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de: 
   a) medicul de familie; 
   b) medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare; 
   c) medicii din unităţile de asistenţă medico-socială; 
   d) medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz; 
   e) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică; 
   f) medicii de medicina muncii. 
   12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii: 
   a) pentru spitalizare continuă: 
   a.1) naştere; 
   a.2) urgenţe medico-chirurgicale; 
   a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament; 
   a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; 
   a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani; 
   a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 
   a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire; 
   a.8) transferul interspitalicesc; 
   a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare; 
   a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie; 
   b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de: 
   b.1) urgenţă medico-chirurgicală; 
   b.2) chimioterapie; 
   b.3) radioterapie; 
   b.4) administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
    Litera va fi modificată prin Hotărâre 18/2017 la 01/03/2017, după cum urmează: 
   b.4 ) administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA; 
   b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic; 
   b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie; 
   b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici; 
   b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei; 
   b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor; 
   b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 
   b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare; 
   b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie. 
   G. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT 
   1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical, al centrului de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu, sub coordonarea dispeceratelor medicale de urgenţă sau a celor integrate. 
   2. Transport sanitar neasistat 
    Transportul sanitar neasistat include: 
   2.1. transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale, pentru eliberarea certificatului constatator al decesului, în condiţiile prevăzute de lege; 
   2.2. transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu; 
   2.3. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi al persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective; transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi al persoanelor peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu; 
   2.4. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări caşectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aortocoronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţii cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţii oxigenodependenţi, cu malformaţii arteriovenoase - rupte neoperate, malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arteriovenoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ; 
   2.5. transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei; 
   2.6. transportul asiguraţilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficienţă motorie a trenului inferior la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unităţile sanitare de recuperare; 
   2.7. transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialităţile clinice şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru consultaţie în vederea evaluării, monitorizării şi prescrierii tratamentului în cazul afecţiunilor cronice pentru care medicaţia poate fi prescrisă numai de medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate; 
   2.8. transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
   H. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU 

Nr. crt. Serviciu de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijire paliativă la domiciliu
1. Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*****)
*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun.
2. Administrarea medicamentelor:
2.1. intramuscular*)
2.2. subcutanat*)
2.3. intradermic*)
2.4. oral
2.5. pe mucoase
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.
4. Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală***)
***) La bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative.
5. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.
6. Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor
7. Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparţinătorului
8. Clismă cu scop evacuator
9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie
12. Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor
13. Îngrijirea escarelor multiple
14. Îngrijirea stomelor
15. Îngrijirea fistulelor
16. Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului
17. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
18. Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)
**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minimum două mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.
19. Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică
20. Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de autoîngrijire, a riscului de apariţie a escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică - de către asistentul medical
21. Masaj limfedem şi contenţie elastică
22. Masaj limfedem cu pompa de compresie
23. Montare TENS
24. Administrare medicaţie prin nebulizare
25. Aspiraţie gastrică
26. Aspiraţie căi respiratorii
27. Paracenteză
28. Ventilaţie noninvazivă****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie noninvazivă, a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu
29. Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.
Serviciul nu include alimentele specifice.
30. Kinetoterapie individuală

    Condiţiile acordării îngrijirilor medicale la domiciliu/îngrijirilor paliative la domiciliu se stabilesc în norme. 
   I. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE RECUPERARE MEDICALĂ, ÎN SANATORII, INCLUSIV SANATORII BALNEARE ŞI PREVENTORII 
   1. Serviciile de recuperare medicală sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare. 
   1.1. Servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie acordate în sanatorii balneare 

Tipul de asistenţă balneară Durata maximă*)
Servicii de recuperare, medicină fizică şi balneologie 14 -21 zile/an/asigurat acordate într-un singur episod care cuprinde minimum 4 proceduri/zi

   *) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile. Condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme. 

   1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie medicală sunt prevăzute în norme. 
   1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate. 
   1.2. Servicii medicale de recuperare medicală acordate în sanatorii, altele decât balneare şi preventorii 
   1.2.1. Serviciile medicale de recuperare medicală acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. 
   1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare medicală eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme. 
   J. PACHETUL DE BAZĂ PENTRU MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU 
    Medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
   K. PACHETUL DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU 
   1. Dispozitive de protezare în domeniul ORL 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Proteză auditivă 5 ani
2. Proteză fonatorie a) vibrator laringian 5 ani
b) buton fonator (shunt-ventile) 2/an
3. Proteză traheală a) canulă traheală simplă 4/an
b) canulă traheală Montgomery 2/an

   1.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda două proteze auditive dacă medicii de specialitate recomandă protezare bilaterală. 
   1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare. 
   2. Dispozitivele pentru protezare stomii 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. A. sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare) a) sac colector pentru colostomie/ ileostomie un set*)/lună (30 de bucăţi)
b) sac colector pentru urostomie un set*)/lună (15 bucăţi)
2. B. sistem stomic cu două componente a) pentru colostomie/ileostomie (flanşă-suport şi sac colector) un set**)/lună
b) pentru urostomie (flanşă-suport şi sac colector) un set**)/lună

   *) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set. 
   **) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe-suport şi 15 saci colectori. În situaţii speciale, la recomandarea medicului de specialitate, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de referinţă. 

   2.1. Se va prescrie doar unul dintre sistemele A sau B, pentru fiecare tip. 
   2.2. Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie. 
   2.3. Pentru asiguraţii cu colostomie/ileostomie dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie. 
   3. Dispozitivele pentru incontinenţă urinară 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Condom urinar Un set*)/lună (30 de bucăţi)
2. Sac colector de urină ***) Un set*)/lună (6 bucăţi)
3. Sondă Foley Un set*)/lună (4 bucăţi)
4. Cateter urinar**) Un set*)/lună (120 de bucăţi)
5. Bandă pentru incontinenţă urinară****)

   *) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set. 
   **) Se recomandă numai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral, la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, urologie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, oncologie şi chirurgie pediatrică. 
   ***) Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lună de saci colectori de urină. 
   ****) Se acordă o singură dată în viaţă. 

   4. Protezele pentru membrul inferior 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Proteză parţială de picior a) LISEFRANC 2 ani
b) CHOPART 2 ani
c) PIROGOFF 2 ani
2. Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă SYME 2 ani
3. Proteză de gambă a) convenţională, din material plastic, cu contact total 2 ani
b) geriatrică 2 ani
c) modulară 4 ani
d) modulară cu manşon din silicon 4 ani
4. Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi modulară 4 ani
5. Proteză de coapsă a) combinată 2 ani
b) din plastic 2 ani
c) cu vacuum 2 ani
d) geriatrică 2 ani
e) modulară 4 ani
f) modulară cu vacuum 4 ani
g) modulară cu manşon de silicon 4 ani
6. Proteză de şold a) convenţională 2 ani
b) modulară 4 ani
7. Proteză parţială de bazin hemipelvectomie a) convenţională 2 ani
b) modulară 4 ani

   4.1. Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie. 
   4.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare. 
   4.3. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   4.4. Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon şi proteza de gambă modulară cu manşon de silicon se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, în condiţiile stabilite prin norme. 
   5. Protezele pentru membrul superior 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Proteză parţială de mână a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională 2 ani
c) de deget funcţională simplă*) 2 ani
2. Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională acţionată mioelectric 8 ani
3. Proteză de antebraţ a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie pasivă 8 ani
e) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie activă 8 ani
4. Proteză de dezarticulaţie de cot a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
5. Proteză de braţ a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
6. Proteză de dezarticulaţie de umăr a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
7. Proteză pentru amputaţie interscapulo-toracică a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani

   *) Se acordă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani cu malformaţii congenitale. 

   5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare. 
   5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   6. Orteze 
   6.1. Pentru coloana vertebrală 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Orteze cervicale a) colar 12 luni
b) Philadelphia/Minerva 12 luni
c) Schanz 12 luni
2. Orteze cervicotoracice 12 luni
3. Orteze toracice 12 luni
4. Orteze toracolombosacrale 12 luni
a) corset Cheneau 12 luni
b) corset Boston 12 luni
c) corset Euroboston 12 luni
d) corset Hessing 12 luni
e) corset de hiperextensie 12 luni
f) corset Lyonnais 12 luni
g) corset de hiperextensie în 3 puncte pentru scolioză 12 luni
5. Orteze lombosacrale 12 luni
lombostat 12 luni
6. Orteze sacro-iliace 12 luni
7. Orteze cervicotoraco-lombosacrale a) corset Stagnara 2 ani
b) corset Milwaukee 12 luni

    Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.2. Pentru membrul superior 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Orteze de deget 12 luni
2. Orteze de mână a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare 12 luni
b) dinamică 12 luni
3. Orteze de încheietura mâinii - mână a) fixă 12 luni
b) dinamică 12 luni
4. Orteze de încheietura mâinii - mână - deget fixă/mobilă 12 luni
5. Orteze de cot cu atelă/fără atelă 12 luni
6. Orteze de cot - încheietura mâinii - mână 12 luni
7. Orteze de umăr 12 luni
8. Orteze de umăr - cot 12 luni
9. Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână a) fixă 12 luni
b) dinamică 12 luni

   6.2.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.2.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   6.3. Pentru membrul inferior 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Orteze de picior 12 luni
2. Orteze pentru gleznă - picior fixă/mobilă 12 luni
3. Orteze de genunchi a) fixă 12 luni
b) mobilă 12 luni
c) Balant 2 ani
4. Orteze de genunchi - gleznă - picior 12 luni
pentru scurtarea membrului pelvin 2 ani
5. Orteze de şold 12 luni
6. Orteze şold - genunchi 12 luni
7. Orteze şold - genunchi - gleznă - picior 12 luni
a) coxalgieră (aparat) 2 ani
b) Hessing (aparat) 2 ani
8. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii a) ham Pavlik *
b) de abducţie *
c) Dr. Fettwies *
d) Dr. Behrens *
e) Becker *
f) Dr. Bernau *
9. Orteze corectoare de statică a piciorului a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv 6 luni
b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 6 luni
c) Pes Var/Valg 12 luni

   6.3.1. Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şi c) se prescriu numai perechi. 
   6.3.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.3.3. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii (*) se pot acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.3.4. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   7. Încălţăminte ortopedică 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Ghete a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
d) cu arc cu numere mai mari de 23,5 6 luni
e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 6 luni
g) scurtări de până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
h) scurtări de până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
2. Pantofi a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 6 luni
e) scurtări de până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
f) scurtări de până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni

   7.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se poate acorda o altă pereche de încălţăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordarea ultimei perechi. 
   7.2. Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi. 
   7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric. 
   8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Lentile intraoculare*) a) pentru camera anterioară
b) pentru camera posterioară

   *) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puţin 6 luni. 

   9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă*) 
   *) Aparatele se acordă numai prin închiriere, în condiţiile prevăzute în norme. 


Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen concentrator de oxigen
2. Aparat de ventilaţie noninvazivă aparat de ventilaţie

   10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Inhalator salin particule uscate de sare cu flux automat de aer sau oxigen*) 2 luni
2. Nebulizator**) nebulizator cu compresor**) 5 ani

   *) Se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă/bronşiolită, în condiţiile prevăzute în norme. 
   **) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, în condiţiile prevăzute în norme. 

   11. Dispozitive de mers 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Baston 3 ani
2. Baston cu 3/4 picioare 3 ani
3. Cârjă a) cu sprijin subaxilar din lemn un an
b) cu sprijin subaxilar metalică 3 ani
c) cu sprijin pe antebraţ metalică 3 ani
4. Cadru de mers 3 ani
5. Fotoliu rulant Perioadă nedeterminată
a) cu antrenare manuală/electrică 5 ani
b) triciclu pentru copii 3 ani
Perioadă determinată*)
a) cu antrenare manuală
b) triciclu pentru copii

   *) Se acordă prin închiriere 

    Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   12. Proteză externă de sân 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termenul de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1. Proteză externă de sân şi accesorii (sutien) 3 ani

    Se acordă pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale - mastectomie totală; se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 

CAPITOLUL III
Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii 

   A. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I lit. A pct. 1, subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. A, pct. 1.1, subpct. 1.1.2. 
   2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. II lit. A. 
   3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. A, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
   B. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 
   1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B. 
   2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2. 
   3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B sau, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. B se acordă numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 
   C. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie de consultaţiile prevăzute la cap. II lit. C pct. 1 subpct. 1.1, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate. 
   2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază, în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. 
   3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
    Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C se acordă numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 
   D. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA MEDICINA DENTARĂ 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România. 
   2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 
   3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
   E. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la cap. II lit. A pct. 1.1 subpct. 1.1.2, respectiv la cap. II lit. B pct. 1, subpct. 1.2. 
   2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. 
   3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E se acordă numai pe baza biletului de trimitere şi în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 
   F. ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C, precum şi de serviciile medicale de chimioterapie acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute în norme. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare. 
   2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească de serviciile prevăzute la cap. II lit. F. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. 
   3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. C sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
    Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 
   G. CONSULTAŢII DE URGENŢĂ LA DOMICILIU ŞI ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2, subpct. 2.1 şi 2.2. 
   2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G. 
   3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2 subpct. 2.1 şi 2.2 sau cap. II lit. G, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
   H. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la cap. II lit. H. 
   2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la cap. II lit. H, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale. 
   I. ASISTENŢA MEDICALĂ DE RECUPERARE MEDICALĂ ÎN SANATORII ŞI PREVENTORII 
   1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale de recuperare medicală acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. 
   2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I, numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
   J. MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU 
   1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de medicamentele prevăzute la cap. II lit. J. 
   2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J. 
   3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
   K. DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU 
   1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele prevăzute la cap. II lit. K. 
   2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitive medicale prevăzute la cap. II lit. K, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 

ANEXA Nr. 2  

CONTRACTUL-CADRU
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
 
   *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 792/2016, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează. 
   *) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 713/2016, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. 
   *) Potrivit art. I, pct. 2-26 din Hotărârea Guvernului nr. 432/2016, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează.